Ar�iv - 2010 - 02/05/2010

15 May�s Konferans� �ncesinde, Judith Butler'dan F�s�lt�lar

Judith Butler, 5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da Ankara'da

Judith Butler T�rkiye topraklar�na ad�m at�yor ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�lmak �zere Ankara'ya geliyor.

15 May�s Konferans� �ncesinde, Judith Butler'dan F�s�lt�lar

Kad�n hareketinin "kad�nl�k"a dair kurgulad�klar�n� alt �st etmi�; zorunlu heteroseks�elli�e kar�� bir konum almam�� hareketlerin duru�unu sonuna kadar sorgulayan ve toplumsal d�n���me bir queer-yolda�l��� �art ko�an Judith Butler, Kaos GL'nin ev sahipli�indeki 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma i�in T�rkiye'ye geliyor.

Konferans �ncesinde, konferans� izleyeceklere k���k ipu�lar� vermek isteyen Judith Butler'�n 15 May�s i�in karar k�ld��� ba�l�k "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset".

�imdi Butler'� dinleyelim, konferans �ncesinde:

"Queer siyaset, anti-militarist hareketin bir par�as� olacaksa e�er, hangi �ekle b�r�nmelidir? Bu soruyu yan�tlamak i�in, birka� soru daha sormak zorunday�z. ��te 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda sunaca��m konferans, �u anahtar sorular� i�inde bulunduracak...

- Sava�, hayat�n kal�c� bir par�as� olarak g�r�l�rken ve �e�itli n�fuslar, korunmas�zl�k devletlerinde refahtan yoksun ge�indirilirlerken, queer siyasetin k�resel ba�lamdaki a��rl��� ve �nemine dair ne d���n�yoruz?

- Queer anar�istlerin, kendilerini e�cinsel liberteryenlerle denk d��mez g�rd�kleri bir zaman diliminde, �zg�rle�me politikalar�n�, artan militarizme ve s�ren kolonyal i�gallere kar�� i�e yarayan bir �ekilde tekrardan nas�l olu�turaca��z?

- Ayn� zamanda �rk��l�k kar��t� hareket olmayan bir queer siyaset m�mk�n m�? Sava�-kar��t� queer siyaset tam olarak neye benzer ve "queer" fikrini, bir kimlik terimi de�il, bir yolda�l�k modeli olarak koruman�n �nemi nedir?

- Birlikte ve ad�na m�cadele ettiklerimiz, bizim fikirlerimizle her zaman hemfikir olmad�klar�nda, g��men-kar��t� siyasetler ve ulusalc�l���n yeni formlar� ile m�cadele etme yolda�l���na hangimiz nas�l girece�iz? Di�er bir deyi�le, �zg�rl���n, sosyal e�itlik gerektirdi�ini ve b�ylece aralar� bulunmam�� ve buna ihtiya� da duymayan farkl�l�klara izin verdi�ini s�yleyen bir harekete dair ne d���n�yoruz?

- G��men-kar��t� ulusalc� siyasetin, yeni sava�lar ile ba�lant�s� nedir ve bu k�resel zorluklar�n �����nda, queer siyaset kendisini nas�l yeniden form�le etmelidir?"

Ka��ran�n da yakalayan�n da kendine gelmekte zorlanaca�� konferans, 15 May�s g�n� Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Aziz K�kl� Konferans Salonu'nda 17:00-19:00 aras�nda ger�ekle�ecek. Kat�l�m i�in bir kay�t ko�ulu bulunmuyor.