Ar�iv - 2009 - 16/05/2009

HOMOFOB�YE KAR�I Y�R�YORUZ!

HOMOFOB�YE KAR�I Y�R�YORUZ!

17 May�s Homofobi Kar��t� Y�r�y��e az kald�!

1 May�s'tan 17 May�s'a, alt� �ehirde, homofobi ve transfobiye kar�� bulu�ma etkinliklerinin son haftas�nday�z...

IV. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, bu y�l, 1 May�s Y�r�y��� ile Ankara'da ba�lad�. 17 May�s Homofobiye Kar�� Y�r�y�� ile yine Ankara'da tamamlan�yor.

17 May�s!

D�nya Sa�l�k �rg�t�n�n, e�cinselli�i, hastal�klar listesinden ��kard��� g�ne i�aret eden 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimli�i veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon i�inde olmay� ama�lar.

Ayr�mc�l��a kar��!

LGBT bireylerin, hayat�n her alan�nda homofobik ve transfobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kald�klar�n�, s�rf cinsel y�nelimleri ve cinsiyet kimliklerinden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�ld�klar�n� biliyoruz.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, T�rkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamalar� y�n�nde �nemli ad�mlardan biridir.

HOMOFOB�, TRANSFOB� VE NEFRETE KAR�I Y�R�YORUZ!

Homofobi problemi sadece LGBT ki�ilerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesidir...

E�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nya i�in Homofobi ve Transfobiye kar�� g�kku�a�� bayra��n�n alt�nda gelin birlikte y�r�yelim.

Sen yoksan bir eksi�iz!

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Hay�r!

Nefret Cinayetlerine Son!

Homofobi ve Transfobiye Son!

Y�r�y�� Tarihi: 17 MAYIS PAZAR, ANKARA

Bulu�ma Saati: 13:00

Bulu�ma yeri: Kurtulu� Park� Vedat Dalokay Nik�h Salonu �n�nde bulu�uyoruz.

Y�r�y�� g�zerg�h�: Kurtulu� Park� Vedat Dalokay Nik�h Salonu �n�nden ba�layacak Y�r�y��, Kolej Kav�a�� - Ziya G�kalp Caddesi - Selanik Caddesi g�zerg�h�nda ilerleyerek Y�ksel Caddesi �nsan Haklar� An�t�'nda sona erecektir.

Bas�n A��klamas�n�n yap�laca�� yer: Y�ksel Caddesi �nsan Haklar� An�t�

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi

 

 

http://kaosgl.org/content/2008-homofobi-karsiti-bulusma-yuruyus-ii

http://kaosgl.org/content/2008-homofobi-karsiti-bulusma-yuruyus-i

http://kaosgl.org/content/1-mayista-ankarada-gokkusagi-coskusu