Ar�iv - 2009 - 12/04/2009

Eski�ehir Program�

4. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA ESK��EH�R PROGRAMI

6 MAYIS 2009, �AR�AMBA

Toplumsal Cinsiyet At�lyesi
�lknur �st�n, Feminist, KA-DER
Yer: Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM) Salonu
Saat: 18:00-20:00

7 MAYIS 2009, PER�EMBE

LGBTT Bireyler, �nsan Haklar� ve Nefret
Moderat�r: Sema K�l��er, Helsinki Yurtta�lar Derne�i

"Nefret Su�u, Nefret S�ylemi"
Hakan Ataman, �nsan Haklar� G�ndemi Derne�i

"Nefret, �nsan Haklar� ve Medya"
Bawer �ak�r, Bia-net, Kaos GL Dergisi

"Eryaman Davas� ve �etesi"
Buse K�l��kaya, Pembe Hayat Derne�i

Yer: KESK �ok Ama�l� Salonu
Saat: 12:30-14:00

Okuma Tiyatrosu: "��te B�yle G�zelim."
H�lya Adak, Ay�e G�l Alt�nay, Esen Ezgi Ta���o�lu
"kad�nlar�n kad�nlara anlatt�klar� cinsellik hik�yelerinden olu�an bir okuma tiyatrosu"

i�te b�yle g�zelim... kad�nlar�n kad�nlara anlatt�klar� cinsellik hik�yelerinden olu�an bir okuma tiyatrosu. 2002 �ubat'�nda biraraya gelen d�rt kad�n �nce birbirleriyle, sonra da ba�ka kad�nlarla cinselliklerimizi konu�maya ba�lad�lar: Bast�r�lan, k��k�rt�lan, metala�an, k�f�rle�en, g�zlerden �rak ya�anan, g�z�m�ze g�z�m�ze sokulan, haz veren, gizlenen, utan�lan, korkulan, susulan, arzulanan, i�imizi k�p�r k�p�r yapan, k�busa d�n��en, ad� olmayan, ad�n� ba�kalar�n�n koydu�u cinselliklerimiz �nce s�ze d�k�ld�, sonra da yaz�ya.

Yer: KESK �ok Ama�l� Salonu
Saat: 15:00-16:00

ADRESLER

Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM) Eski�ehir Yerel Destek Merkezi
Delikta� Mah. G�rman Sok. No:16 26090 Eski�ehir
Kamu Emek�ileri Sendikalar� Konfederasyonu (KESK) �ok Ama�l� Salonu
�ki Eyl�l Cad. K�z�lay �� Merkezi 5.Kat (�ar�� tramvay dura�� arkas�)