Ar�iv - 2009 - 08/12/2009

5. BULU�MA'YA 5 AY KALDI!

ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA, 1-17 May�s 2010

2006'dan beri her y�l, 17 May�s Haftas�nda, Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz...

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s haftas�nda homofobi ve transfobiye kar�� bir bulu�may� �rg�tl�yor.

1-17 May�s 2010 tarihlerinde de, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n 5.'sini d�zenliyoruz.

Kaos GL Derne�i olarak on be� y�ld�r ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyoruz.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� ilk kez May�s 2006'da ger�ekle�tirdik ve bu bulu�ma, 2009'da ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Ankara s�n�rlar�n� a�arak 5 �ehre daha yay�ld�.

Neden 17 May�s?

17 May�s, Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�'d�r. Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r.

Neden Anti-Homofobi?

Cinsel y�nelimimiz ve cinsiyet kimli�imizden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�l�yoruz ve hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kal�yoruz. Homofobi probleminin sadece Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesi oldu�u ger�e�inin bilince ��kar�lmas�n� istiyoruz.

Neden Bulu�ma?

T�rkiye'de LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yoruz.
Bulu�ma ile LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerimizi payla�mak ve tart��mak istiyoruz.
Sorunlar�m�za ��z�m yollar� ar�yoruz; buldu�umuz ��z�m yollar�n� payla�mak ve gerekti�inde birlikte m�dahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklar�n� yaratmak istiyoruz.
Bulu�man�n, Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar�m�z�n �nemli bir par�as� oldu�una inan�yoruz.

Kimler Kat�l�yor...

Homofobiye Kar�� Bulu�ma'da, �e�itli sosyal, politik, k�lt�rel ve akademik alanlarda LGBT bireylere y�nelik homofobik tutum ve davran��lar ile maruz kal�nan ayr�mc�l�k yurti�inden ve yurtd���ndan uzmanlar�n, yazarlar�n, sanat��lar�n, akademisyenlerin, politikac� ve gazetecilerin kat�l�m�yla ele al�n�yor.

Be�inci Bulu�ma'ya Azerbaycan, Ermenistan, Filistin, �srail, L�bnan, Bulgaristan, Polonya, Almanya, �sve�, Britanya, �spanya, Bel�ika, Hollanda, Norve�, K�ba, Kanada ve ABD gibi d�nyan�n pek �ok �lkesinden aktivist, yazar ve politikac� davetli.

T�rkiyeli LGBT bireyler, dernek ve olu�umlarla birlikte bu sene de akademisyenler, kad�n �rg�tlerinden temsilciler, hukuk�ular, gazeteciler, sanat��lar, yazarlar, sivil toplum temsilcileri ve politikac�lar Bulu�ma'n�n konu�u olacaklar.

Bulu�maya, LGBT'lerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart��mak isteyen, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkes kat�labiliyor.

Evsahibi Kim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n evsahipli�ini Kaos GL Derne�i yap�yor.
2009'da Ankara yerelini a�an Bulu�ma'n�n ev sahipli�i Ankara ile birlikte �zmir, �stanbul, Eski�ehir, Diyarbak�r ve Van'da LGBT �rg�tler ile kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.
Van'dan �stanbul'a Be�inci Bulu�ma'y� yine yerel LGBT �rg�tleri ve kamp�slerde ��renci topluluklar� ile birlikte organize edece�iz.

Homofobiye Kar�� Sanat

G�kku�a�� sinemas�ndan tiyatro ve sergilere; sanat ile de Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz.
5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma i�in LGBTT temal� k�sa ve uzun filmlerinizi, oyunlar�n�z�, performanslar�n�z�, m�ziklerinizi ve bestelerinizi bekliyoruz.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez, 4 g�nl�k bir salon etkinli�i olarak ba�lad�. 2007 y�l�nda ise merkez etkinliklere, ba�kentin �� b�y�k �niversitesinde yap�lan "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" eklendi.
Bulu�may� sahiplenen ��renci ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 1 May�s Y�r�y��� ile ba�lay�p 17 May�s Y�r�y��� ile tamamlan�yor.
17 May�s Homofobi Kar��t� G�n nedeniyle d�zenlenen y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor.
5. Bulu�ma kapsam�nda, 16 May�s Pazar g�n� Ankara'da yapaca��m�z "Homofobi Kar��t� Y�r�y��", homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda olacak.

Neden 1 May�s'tan 17 May�s'a...

1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kuruyoruz. �zg�rl�k talebi ortak, m�cadele de ortak olmal�!

1 May�s, T�rkiye LGBT m�cadelesi a��s�ndan �nemli bir d�n�m noktas�. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara kat�larak ilk kez kamusal alana ��km��; g�kku�a�� bayraklar� ve sloganlar�yla emek m�cadelesiyle LGBT m�cadelesinin ortakl���na i�aret etmi�ti. Homofobiye Kar�� Bulu�ma da �zg�rl�k m�cadelesinin bir par�as� olarak geli�iyor. Kuraca��m�z bu k�pr� sayesinde, LGBT'lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� m�cadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyoruz.

D�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirmekle birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men d�nyan�n her yerinde homofobi ve transfobi h�l� b�y�k bir sorun te�kil ediyor. Homofobiye Kar�� Uluslararas� G�n'�n (IDAHO) bu nedenlerler yeniden harekete ge�meye ve soka�a ��kmaya karar vermesi ile 1 May�s'tan 17 May�s'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �rt���yor...

Bulu�ma ��in �leti�im:

Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 03 58 /12 E-posta: kaosgl@kaosgl.org, nevin@kaosgl.org