Ar�iv - 2009 - 12/04/2009

Ankara Program�

4. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA ANKARA PROGRAMI

1 May�s Cuma, Ankara

Y�r�y��!
1 May�s 2009, Cuma, Ankara

Parti:
May Day Partisi

1 May�s 2009, Cuma
Yer: EskiYeni Bar, K�z�lay
Saat: 22:00

2 May�s 2009, Cumartesi

Kad�n Kad�na Bulu�ma
"Bir e�cinselin g�z�yle heteroseks�ellik: Bir e�cinsel ve bir heteroseks�el kad�n oturuyorlarm��; heteroseks�el olan demi� ki..."
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-18:00

3 May�s 2009, Pazar

LGBT Gen�ler Ailelerle Bulu�uyor
"Lambdaistanbul Aile Grubu �yelerinin kat�l�m�yla..."

Organizasyon: Kaos Gen�
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-17:00

4 May�s 2009, Pazartesi

LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� �hlalleri ve �nsan Haklar� �rg�tleri �al��tay�
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 10:30-12:30

5 May�s 2009, Sal�

Trans At�lye:
Transgender (TG) olmak - beden, kimlik, aile ve d�n��mek

Prof. Dr. �ahika Y�ksel,Psikiyatr,�stanbul �niversitesi, T�p Fak�ltesi
Yer: Pembe Hayat Derne�i
Saat: 16:00-18:00

Homofobi At�lyesi
Ali Erol, Kaos GL
Organizasyon: Karde��e Ya�am ve Bar�� Komitesi (KYBK) ��renci Kul�b�
Yer: Bilkent �niversitesi FFB22 no'lu seminer odas�
Saat: 12:40

6 May�s 2009, �ar�amba

"Ger�ekten E�it miyiz?"
Buse K�l��kaya, Pembe Hayat
�zge S�reya, Kaos GL
Ali Erol, Kaos GL
Organizasyon: Bilkent �niversitesi K�lt�r ve �leti�im Toplulu�u
Yer: Bilkent �niversitesi FFB-22
Saat: 12:40

8 May�s 2009, Cuma

LGBTT M�ltecilerin Sorunlar� Yuvarlak Masa Toplant�s�
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 14:00-18:00

T�rkiye'de ve Almanya'da Lezbiyen Olmak
�pek �pek�io�lu, Almanya
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 18:30-20:00

9 May�s 2009, Cumartesi

Cinsel Y�nelim, Cinsiyet Kimli�i ve Kad�n Olmak
"Cinsel �iddet: Tacize Sessiz Kalma!"

Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-18:00

Parti:
Ankara Pride Partisi

Yer: EskiYeni Bar, K�z�lay
Saat: 22:00

10 May�s 2009, Pazar

LGBT E�itimciler ve ��renciler Forumu
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-17:00
Organizasyon: Kaos Gen�

Film g�sterimi:
Kaos GL �zel Film G�sterimi: Patrick 1,5

Organizasyon: U�an S�p�rge Uluslararas� Kad�n Filmleri Festivali & Kaos GL
Y�netmen Ella Lemhagen'in kat�l�m�yla
Yer: K�z�l�rmak Sinemas�
Saat: 19:00

12 May�s 2009, Sal�

LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� ve Nefret Su�lar�
Hakan Ataman, �nsan Haklar� G�ndemi Derne�i, Nefret Su�lar� ve �nsan Haklar�
Senem Do�ano�lu, LGBTT Bireylere Y�nelik Nefret Su�lar� ve Eryaman Davas�
Buse K�l��kaya, LGBTT Bireylerin �nsan Haklar�
Yer: Hacettepe �niversitesi Beytepe Kamp�s� Bedrettin C�mert Salonu
Saat: 13:00 - 14:30

Medya Okuma At�lyesi
U�ur �etin, H.�. �leti�im Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlisi
Emel Uzun, H.�. �leti�im Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlisi
G�ls�m Depeli, H.�. �leti�im Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlisi
Emek �ayl� Rahte, H.�. �leti�im Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlisi
Yer: Hacettepe �niversitesi Beytepe Kamp�s� Bedrettin C�mert Salonu
Saat: 15:00-16:30

Homofobiye Kar�� Beytepe Kamp�s Bulu�mas�, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesinin katk�s�yla organize edilmi�tir.

13 May�s 2009, �ar�amba

Ayr�mc�l�k Kar��t� Sosyal Politikalar
Yer: Hacettepe �niversitesi �.�.B.F. Sosyal Hizmet B�l�m� Konferans Salonu
Saat: 14:00-15:30

E�itimde Cinsel Ayr�mc�l��a Kar�� Forum
E�itimde Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l��� �al��ma Grubu

Moderat�r: Remzi Altunpolat, Ankara �niversitesi
Kaos GL S�reci ve E�itim, Ali Erol, Kaos GL
"E�itimde Ayr�mc�l�k", Prof. Dr. I��l �nal, Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri
"Uluslararas� Belgelerde E�itim Hakk�", Feray Salman
G�l��n �sbert, E�itim-Sen Merkez Kad�n Sekreteri
Sinem Kuzucan, Pembe Hayat Derne�i
Yer: Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s� E�itim Bilimleri Fak�ltesi Salonu
Saat: 13:00-15:00

14 May�s 2009, Per�embe

FORUM: S�z meclisten d��ar�!
Moderat�r: Kemal �rdek, Kaos GL Derne�i
Anette Trettebergstuen, ���i Partisi Milletvekili, Norve�
Sebahat Tuncel, DTP Milletvekili
Ufuk Uras,�DP Milletvekili
"Uluslararas� insan haklar� hareketi ve LGBT Haklar�", Levent Korkut, Uluslararas� Af �rg�t� Y�netim Kurulu �yesi
Saat: 13:00-15:00
Yer: ODT� Solmaz �zdemir Salonu (K�t�phanenin Alt�)

At�lye:
Ele�tirel Psikoloji Grubu At�lyesi

Yasemin Mert, Damla �imen, �lker Dalgar, Ekin �zaksoy
Saat: 17:30-19:00
Yer: ODT� Fizik B�l�m� P2 Amfisi

Parti: �PTAL ED�LM��T�R
Ankara K�yafet Balosu

Saat: 22:00
Yer: Snob Bar, G.O.P.

15 May�s 2009, Cuma

A��l�� Forumu
K�r�ad Kahramano�lu, Kaos GL Derne�i
Jesper Vahr, Danimarka B�y�kel�isi
Diego Mellado, Avrupa Komisyonu T�rkiye Delegasyonu M�ste�ar�
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 13:00 - 14:30

Nefret bir �m�r s�rer mi? - Ahmet Y�ld�z'�n An�s�na!
Moderat�r: Prof. Dr. Turgut Tarhanl�, �stanbul Bilgi �niversitesi �nsan Haklar� Hukuku Ara�t�rma Merkezi Direkt�r�
"Nefret S�ylemi ve Lin�", Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
"Eryaman Davas� ve Nefret", Senem Do�ano�lu, Avukat
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 15:00 - 16:30

TRANS FORUM - Dilek �nce'nin An�s�na
Moderat�r: Buse K�l��kaya, Pembe Hayat Derne�i
Ayta S�zeri, Oyuncu
"Medyada trans temsili ve medyada trans olmak", Deniz Deniz, Kaos GL Yazar�
"Trans Politikas� neleri kapsamal�?", Serap Ak�ura, Lambdaistanbul G�n�ll�s�, Kaos GL (LGBT K�lt�r&Ya�am) Dergisi Yay�n Kurulu �yesi
"�al��ma Hayat�n�n D���na �tilirken", Sinem Kuzucan, Pembe Hayat LGBTT Derne�i �yesi
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 17:00 - 18:30

Feminist Sohbetler 1
"Heteroseksizm: Patriyarkan�n En G��l� Dayana��"

G�lnur Acar Savran, Eski ��retim �yesi, Feminist Yazar
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 19:00-20:00

Feminist Sohbetler 2
Feminist(B)iz - "Lezbiyenler, biseks�el ve transseks�el kad�nlarla birlikte politika yapmak: Ortak tav�r ve eylemlilik"

Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 20:15-21:45

Parti: Ankara Maske'siz Parti
Saat: 22:00
Yer: EskiYeni Bar, K�z�lay

16 May�s 2008, Cumartesi

Kaos GL Dergi Forumu
Moderat�r: Umut G�ner, Kaos GL Dergisi
Salih Canova, Kaos GL Dergisi
Bawer �ak�r, Kaos GL Dergisi
Hande ���t, Ele�tirmen
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 11:00 - 12:30

Serbest Sunumlar
Moderat�r: Kemal �rdek, Kaos GL Derne�i
"E�cinsel �zg�rl�k Hareketi ve �slamofobi", Ali Bayda�, K�resel Eylem Grubu �yesi
"Neo-liberal Tahribat: Gey K�lt�r�", Birol Din�el, Mimar Sinan �niversitesi
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 13:00 - 14:30

Homofobi Kimin Meselesi?
Moderat�r: Ali Erol, Kaos GL
Oral �al��lar, Gazeteci
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Ege �niversitesi Felsefe B�l�m�
"Homofobik inan�tan homofobi kar��t� inanca", Aykan Erdemir, ODT�
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 15:00 - 16:30

FORUM: Hangi Hukuk? Kimin Ahlak�? - Ege Tany�rek An�s�na!
Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
"Ahlak�n�z Bats�n!", Ali Erol, Kaos GL Derne�i
"�rg�tlenmek Ahlaks�zl�k m�d�r?", F�rat S�yle, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
Buse K�l��kaya, Pembe Hayat LGBTT Derne�i Kurucusu, Kaos GL (LGBT K�lt�r Ya�am) Dergisi Yay�n Kurulu �yesi
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 17:00 - 18:30

Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni
Kad�n Kad�na Monolog Ya�amlar
Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu

"�tildi�imiz an: Yaln�zl�k
B�rak�ld���m�z alan: G�r�nmezlik
Elimizden al�nan: Cinsellik"

Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 19:00 - 21:30

Parti: Gender Blender Parti
16 May�s 2009, Cumartesi, Saat: 22:00
EskiYeni Bar, K�z�lay

17 May�s 2009, Pazar

Y�r�y��:
Homofobiye Kar�� Y�r�y��, Bulu�ma Saati: 13:00

Kurtulu� Park� Vedat Dalokay Nik�h Salonu �n�nde bulu�uyoruz. Oradan Kolej Kav�a��ndan, Y�ksel Caddesi �nsan Haklar� An�t�na Y�r�yoruz.

Film G�sterimi:
"Beyaz Atl� Prens Bo�una Gelme"

Yap�m: Lambdaistanbullu Kad�nlar
Y�netmen: Aykut Atasay, �zlem Aybast�, Zeliha Deniz
Yer: Kaos K�lt�r Merkezi
Saat: 16:30

Oyun:
Tecav�z

Yazan: Franco Rame - Dario Fo
Oynayan: Esmeray
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Saat: 19:00

ADRESLER:

Kaos GL / Kaos K�lt�r Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvar�, 29/12, Demirtepe / K�z�lay - Ankara
Tel: 0 312 230 0358 (hafta i�i her g�n, 10:00-18:00)

Pembe Hayat LGBTT Derne�i
Ata� 1 Sokak, 3/8, Yeni�ehir, K�z�lay - Ankara

K�z�l�rmak Sinemas�
K�z�l�rmak caddesi 21/B K�z�lay - Ankara
(Kocatepe Otopark� Kar��s�)

Ekin Sanat Merkezi
Menek�e 1 Sokak No: 8 K�z�lay - Ankara
Tel: 0 312 419 56 56

EskiYeni Bar
�nk�l�p Sokak No:6/A K�z�lay Ankara

Snob Bar
U�ur Mumcu Caddesi No:98 G.O.P. Ankara

Not: Maske'siz parti �cretsiz, di�er partilerde giri� 10 TL olup ilk yerli ��ki d�hildir.