Ar�iv - 2009 - 29/09/2009

Anti-Homofobi Kitab� ��kt�!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n kitab� Kaos GL taraf�ndan yay�mland�.

Anti-Homofobi Kitab�'n�n makaleleri bug�ne kadar yap�lan d�rt Bulu�ma'dan se�ilen bildiri ve tart��malardan olu�uyor.

�lki 17-21 May�s 2006 tarihlerinde Ankara'da d�zenlenen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n d�rd�nc�s�, 1 May�s ile 17 May�s 2009 tarihlerinde Ankara ile birlikte �zmir, Eski�ehir, Van, Diyarbak�r ve �stanbul'da olmak �zere 6 �ehirde yap�ld�.

T�rkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Transgender (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamalar� y�n�nde �nemli bir ad�m olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bildiri ve tart��malar�ndan olu�an Anti-Homofobi Kitab�'n�n i�eri�i, insan haklar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla kullan�ma a��k.

Kitap hangi b�l�mlerden olu�uyor?

Prof. Dr. Melek G�regenli'nin "Gruplararas� �li�ki �deolojisi Olarak Homofobi" ba�l�kl� makalesi ile a��lan kitapta toplam 19 b�l�m yer al�yor. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ilkinde "A��l�� Konferans�" olarak yapt��� konu�may� g�zden ge�iren sosyal psikolog G�regenli, "hastal�k'tan ideoloji'ye homofobi kavram�", "ayr�mc�l���n sosyalizasyonu", "�zc� inan�lar ve �nyarg�" b�l�mlerinden olu�an �al��mas�n� Anti-Homofobi Kitab� i�in yeniden kaleme ald�.

HOMOFOB� K�M�N MESELES�?

"Neden Bulu�uyoruz. Neden Homofobiye Kar�� M�cadele Etmeliyiz?" sorusunu cevaplamak �zere yap�lan a��klamalar ve konu�malardan olu�an "Homofobi kimin meselesi?" b�l�m�nde TBMM �nsan Haklar�n� �nceleme Komisyonu Ba�kan�, AKP Milletvekili Zafer �sk�l, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Milletvekili Sebahat Tuncel, �stanbul Ba��ms�z Milletvekili Ufuk Uras, Norve� ���i Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, Avrupa Parlamentosu �yesi Michael Cashman, Danimarka B�y�kel�isi Jesper Vahr gibi politikac�lar da yer al�yor.

Homofobiye Kar�� 6 Renk 6 �ehir

17 May�s Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n d�rd�nc�s� i�in "6 Renk 6 �ehir" diyerek ��k�lan yolda �zmir, Eski�ehir, Van, Diyarbak�r, �stanbul ve Ankara'da homofobi ve transfobiye kar�� bulu�uldu.

Bu b�l�mde 6 �ehirden ev sahipleri, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� de�erlendirdiler:

Van Y�z�nc� Y�l �niversitesi, Sa�l�k Toplulu�undan Serhat Ayd�n, Bo�azi�i �niversitesi'nden Artun� Yavuz, Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�undan Emre Y�lmaz, Bilkent �niversitesi K�lt�r ve �leti�im Toplulu�undan Eren, ODT� Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Toplulu�undan �lay, Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi'nden Remzi Altunpolat, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'nden Emek �ayl� Rahte, Piramid LGBTT Diyarbak�r Olu�umu'ndan Murat, Bilkent �niversitesi, Karde��e Ya�am ve Bar�� Komitesinden Atilla �zg�r �akmak, ODTU Sosyoloji Toplulu�undan Eda �zdek Homofobi Kar��t� Bulu�may� neden sahiplendiklerini ve ev sahipli�i yapt�klar�n� anlat�yorlar.

HOMOFOB� ve TRANSFOB�YE KAR�I Y�R�YORUZ!

Bulu�ma son iki y�ld�r "17 May�s Homofobi Kar��t� Y�r�y��" ile tamamlan�yor. 1 May�stan 17 May�sa neden homofobi ve transfobiye kar�� y�r�yoruz?

Burcu Ersoy, Umut G�ner, Filiz Antalyal� "Neden Y�r�yoruz?" sorusuna deneyimleri �zerinden cevap veriyorlar.

�NSAN HAKLARI

K�r�ad Kahramano�lu, "E�cinsellerin Kurtulu�u Heteroseks�elleri de �zg�rle�tirecektir!", Devrim Sezer,"Hangi Hukuk? Kimin Ahlak�?", Aksu Bora, �nsan Haklar� ve Toplumsal Cinsiyet", Zehra F. Kabasakal Arat, "�nsan Haklar�, �o�ulculuk ve E�itlik - E�cinsellerin Haklar�n� Savunma Olanaklar�", Gert Hekma, "Hollanda'da E�cinsellerin Elde Ettikleri Yasal E�itlik ile Toplumla B�t�nle�me D�zeyleri Aras�ndaki �eli�ki", Karen Busby, "Kanada'da E�cinselli�in Yasalla�mas�ndan Evlili�e Giden S�re�te GLBT Haklar� Hareketi: Hukuk Reformunu Getiren Fakt�rler" ba�l�kl� makaleleri ile "�nsan Haklar�" b�l�m�nde yer al�yorlar.

NEFRET S�YLEM� ve SU�LARI

Prof. Dr. Melek G�regenli, "Ayr�mc�l���n �iddeti: Nefret Su�lar�", Hakan Ataman, "Nefret Su�lar�n�n Bug�n�", Prof. Dr. Sevil ATASOY, "LGBTT'lere Y�nelik �iddet", Prof. Dr. �evki S�zen, "Ki�ilerin Cinsel Y�nelimleri Sebebiyle Ya�ad�klar� �iddet ve Adli T�bbi S�re�te Kar��la�t�klar� Zorluklar" makaleleri ile "Nefret S�ylemi ve Su�lar�" b�l�m�nde yer al�yorlar.

TRANSFOB�

Avukat Senem Do�ano�lu, "Biz De�i�meyece�iz, Siz Al��acaks�n�z!" ba�l�kl� makalesini "Transfobi" b�l�m� i�in kalem ald�.

RUH SA�LI�I �ALI�MALARINDA ve UYGULAMALARINDA HOMOFOB�

Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, "Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik", Do�. Dr. Hale Bolak Boratav, "Psikolojide Heteroseksizm", Dr. Nesrin Yetkin, "Psikiyatrinin Homofobisi", Yasemin Mert, "Psikoloji Prati�inde E�cinsellik", Yrd. Do�. Murat Paker, "Psikanalizde E�cinsellik", Prof. Dr. �ahika Y�ksel, "Transseks�ellik ve Cinsiyet De�i�tirmenin Standart De�erlendirme, Karar verme ve Bak�m �lkeleri" ile "Transseks�eller ve Hormon Kullan�m�", Andr� van Houwelingen, "Hollanda'da �e�itlili�in Kar��s�na ��kan Zorluklar" makaleleri ile "Ruh Sa�l��� �al��malar�nda ve Uygulamalar�nda Homofobi" b�l�m�n� olu�turdular.

A�LE

"Aile" b�l�m�nde, Prof. Dr. �ahika Y�ksel'in "Ruh Sa�l��� ile �lgili Destek �steyen GLB Bireyler ve Aileleri ile �al��mak" ba�l�kl� makalesi okunabilir.

�ALI�MA HAYATI

Bu b�l�mde Avukat Oya Ayd�n'�n "�al��ma Hayat�nda E�cinsellik" makalesi yer al�yor.

E��T�M

Bu b�l�m i�in Remzi Altunpolat, "Heteroseks�el Toplumsalla�t�rma Temelli Ayr�mc�l���n Yeniden �retildi�i Bir Alan Olarak E�itim" ba�l�kl� makalesini haz�rlad�.

SOSYAL H�ZMETLER

Dr. Sema Buz, "E�cinsellere Y�nelik Sosyal Hizmetler" ba�l�kl� makalesi ile Anti-Homofobi Kitab�ndan yer al�yor.

MEDYA-�LET���M FORUMU

"Medya-�leti�im" b�l�m� i�in Bulu�malardan iki sunum se�tik. G�ls�m Depeli ile Emek �ayl� Rahte'nin birlikte haz�rlad�klar� "Bir Yanl�� Var Bu Temsilde: Medyaya M�dahil Olmak" makaleleri ile Batur �zdin�'in "Ba��ms�z ve Anti-Otoriter Alternatif Medya �rnekleri Olarak: A-Infos ve Indymedia" sunumu bu b�l�mde yer al�yor.

K�LT�R & SANAT

A. �mer T�rke�, "Cinsel �zg�rl�kleri Yasaklayan Bir K�lt�r "Homofobik"tir", Prof. Dr. Yusuf Eradam, "Fear Factor ya da Homofobinin Ecele Faydas�", Do�. Dr. G�zin Yamaner, "Sanatta Homofobik ve Cinsiyet�i Dil ve G�stergelerin Kurulumu", Taner Ceylan, "Sanat Tarihi Boyunca Homoerotizm" makaleleri ile "K�lt�r & Sanat" b�l�m�nde yer al�yorlar.

TOPLUMSAL C�NS�YET ve FEM�N�ZM

"Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm" b�l�m�nde ise Ay�e G�l Alt�nay, "T�rkiye'de Feminist Hareket ve Cinsellik", G�lnur Acar Savran, "Heteroseksizm: Patriyarkan�n en g��l� dayana��" ba�l�kl� makaleleri ile yer al�yorlar.

HOMOFOB� KISKACINDAK� BEDEN: ERKEKL�K - KADINLIK

Cihan Ertan, "Hegemonik Erkeklik ve E�cinsellik", Ali R�za Ta�kale, "Nedir Bu Hegemonik Erkeklik?" makalelerini "Homofobi K�skac�nda Beden: Erkeklik - Kad�nl�k" b�l�m� i�in haz�rlad�lar.

QUEER TEOR�

Murat C�mert, ""Lanetli Livatac�" - "Hastal�kl� Homoseks�el" - "Gururlu Gey" - "Karars�z Kvir/Kuir/Q": E�cinsel Arzuyu Adland�rma ve S�n�fland�rmaya Tarihsel Bir Bak��", Erin� Seymen, "Cins(iyet)e �hanet", Anja Meulenbelt, "Normalli�in D��man� Olarak G�r�l�yoruz", Mike Upton, "Queer'in Ki�isel A��dan �nemi" makaleleri ile "Queer Teori" b�l�m�nde yer al�yorlar.

SERBEST SUNUMLAR

Bu b�l�mde G�ze Orhon'un, "Sol ve Homofobi: T�rkiye Soluna �zg� Olan Ne?", Ali Bayda�'�n, "68'den 11 Eyl�l'e, �zg�rl�k��l�kten Irk��l��a" ve Tar�k Bereket'in, "T�rkiye'de �slam'la Hemcinsler Aras� �li�kileri Uzla�t�rmak" ba�l�kl� �al��malar� yer al�yor.

BASINDA 17 MAYIS VE HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

Milliyet Gazetesinden R�za T�rmen'in "17 May�s G�n� Neden �nemli?", yine Milliyet Gazetesinden Can D�ndar'�n, "Homofobi" ve Radikal Gazetesinden Oral �al��lar'�n "E�cinseli Ele�tirme Hakk�" ba�l�kl� k��e yaz�lar�n� "Bas�nda 17 May�s ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma" b�l�m� i�in se�ildi.

Bu b�l�me ek olarak ayr�ca yine bas�ndan "Homofobi Kar��t� Bulu�ma Haber ve Yaz�lar�ndan Se�me" ba�l�klar�n linklerine ula�mak m�mk�n.

HOMOFOB�YE KAR�I �A�RI

Anti-Homofobi Kitab� "Homofobiye Kar�� �a�r�" ile tamamlan�yor. Bu b�l�mde �a�r�c� sivil toplum kurulu�lar�, kurumlar ve bireylerin isimlerini ve neden homofobiye kar�� bulu�maya �a��rd�klar�n�n metni okunabilir.

Nas�l edinilir?

�n ve arka kapaklar� Serkan Yolcu taraf�ndan tasarlanan Anti-Homofobi Kitab� Ankara'da Kaos GL, �zmir'de Siyah Pembe ��gen, �stanbul'da Amargi ve Lambdaistanbul merkezlerinden �cretsiz edinmek m�mk�n.

Elektronik Versiyonu �ndirmek ��in

Kapaklar - PDF dosya, 9.369KB

Antihomofobi Kitab� - PDF dosya, 10.540KB

 

Kaos GL