Ar�iv - 2009 - 19/03/2009

17 May�s Yakla��yor!

Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz!

Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i, �� y�ld�r, 17 May�s haftas�nda, T�rkiye'nin ba�kenti Ankara'da, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmay� organize ediyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez, d�rt g�nl�k bir salon etkinli�i olarak yap�ld�. 2007 y�l�nda ise merkez etkinler ile birlikte ba�kentin �� b�y�k �niversite kamp�s�nde de "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" yap�ld�.

4. Bulu�maya az kald�!

2009 Bulu�mas� ise 17 May�s haftas�n� ve Ankara yerelini a��yor.

Bu y�l Bulu�ma, �zg�rl���n bayram� 1 May�s y�r�y���nden ba�l�yor ve 17 May�s Homofobiye Kar�� Y�r�y��e kadar devam ediyor. Ankara ile birlikte �zmir (Ege B�lgesi), �stanbul (Marmara B�lgesi), Eski�ehir (�� Anadolu B�lgesi), Diyarbak�r (G�neydo�u Anadolu B�lgesi) ve Van'da (Do�u Anadolu B�lgesi) da Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz!

D�nya Sa�l�k �rg�t�n�n, e�cinselli�i, hastal�klar listesinden ��kard��� g�ne i�aret eden 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimli�i veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon i�inde olmay� ama�l�yor.

Kaos GL Derne�i on y�l� a�k�n bir s�redir ayr�mc�l��a kar�� e�cinsel bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da, �e�itli sosyal, politik, k�lt�rel ve akademik alanlarda e�cinsellere y�nelik homofobik tutum ve davran��lar ile maruz kal�nan ayr�mc�l�k yurti�inden ve yurtd���ndan uzmanlar�n, yazarlar�n, sanat��lar�n, akademisyenlerin, politikac� ve gazetecilerin kat�l�m�yla ele al�n�yor.

LGBT bireylerin, hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kald�klar�n�, s�rf cinsel y�nelimlerinden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�ld�klar�n� biliyoruz. Homofobi probleminin sadece LGBT ki�ilerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesi oldu�u ger�e�inin bilincindeyiz.

Katk�lar�n�z� bekliyoruz.

T�rkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Transgender (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamalar� y�n�nde �nemli ad�mlardan biri olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n �rg�tlenmesinde, �ehirlerde ve kamp�slerdeki her a�amas�nda katk�n�z� ve �nerilerinizi bekliyoruz.

Ve tabii ki do�rudan kat�l�m�n�z�! En az�ndan bulu�man�n 15-17 May�s tarihleri aras�ndaki Ankara b�l�m�ne gelebilirsiniz.

17 May�s Pazar g�n� T�rkiye'nin ba�kenti Ankara'da Homofobiye Kar�� Y�r�yece�iz.

Gelin 17 May�s'ta Ankara'da, Homofobiye Kar�� Y�r�yelim!

Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i

GMK Bulvar� 29/12, Demirtepe/K�z�lay-Ankara
0312 230 0358
kaosgl@kaosgl.org
www.kaosgl.org
www.antihomofobi.org

KAOS GL Te�ekk�r Eder!

A��k Toplum Vakf�
Heinrich B�ll Stiftung Derne�i
MATRA-Hollanda D��i�leri Bakanl��� /COC-Lambdaistanbul-Kaos GL ortak projesi kapsam�nda
Smashing Pink Hollanda
Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�i Sivil Toplum Diyalogunun Geli�tirilmesi
Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi
Ege �niversitesi
Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
Hacettepe �niversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Y�ksekokulu
Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�)
Y�z�nc� Y�l �niversitesi
Bilkent �niversitesi Karde��e Ya�am ve Bar�� Komitesi (KYBK) ��renci Kul�b�
Bilkent �niversitesi K�lt�r ve �leti�im Toplulu�u
Ege �niversitesi PDR Toplulu�u
�stanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Giri�imi (�ATP-G)
ODT� Psikoloji Toplulu�u
ODT� Sosyoloji Toplulu�u
ODT� Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Topluluk giri�imi
Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sa�l�k Toplulu�u
Diyarbak�r Sanat Merkezi
Ele�tirel Psikoloji Grubu - Ankara
Goethe Institut �stanbul / Alman K�lt�r Merkezi
�zmir Frans�z K�lt�r Merkezi
Pozitif Ya�am Derne�i
Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM) Diyarbak�r Ofisi
Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM) Eski�ehir Ofisi
U�an S�p�rge
Van Kad�n Derne�i (VAKAD)
Kaos Gen�
Kaos GL Dergisi
Kaos Kad�n
Lambdaistanbul LGBT Dayan��ma Derne�i
LGBTT Haklar� Platformu
MorEl Eski�ehir LGBT Olu�umu
Pembe Hayat LGBT Dayan��ma Derne�i
Piramid LGBTT Diyarbak�r Olu�umu
Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i
Ankara Eski-Yeni Bar
Ankara Snob Bar
�stanbul Bearphorus Bar
�stanbul Bigudi Cafe-Bar
�zmir Crystal Club
Oniva Tour