Ar�iv - 2008 - 14/05/2008

HOMOFOB�YE KAR�I Y�R�YORUZ!

17 May�s Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma haftas�nda bu y�l ilk kez Homofobi ve Transfobiye kar�� y�r�yoruz!

ANAYASAL E��TL�K ���N Y�R�YORUZ!

Anayasal e�itlik taleplerimizi bir kez daha dillendirmek i�in T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelecek Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireyler, �rg�tler ve LGBT dostlar�yla birlikte saat 12:00'de �nsan Haklar� An�t�'n�n �n�nde toplan�yoruz. Ard�ndan T�rkiye B�y�k Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kap�s�nda Bas�n a��klamas� yapaca��z.

HOMOFOB� ve TRANSFOB�YE KAR�I Y�R�YORUZ!

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimli�i veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, psikolojik, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon i�inde olmay� ama�lar.

Homofobiye Kar�� Y�r�y��'te sadece g�kku�a�� bayraklar�m�zla y�r�yoruz.

Bulu�ma kat�l�mc�s� yazar, gazeteci ve insan haklar� savunucular�n�n yan� s�ra Avrupa Parlamentosu �yesi Michael CASHMAN da 17 May�s Homofobi Kar��t� Y�r�y��'te bizimle birlikte olacak.

E�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nya i�in Homofobi ve Transfobiye kar�� g�kku�a�� bayra��n�n alt�nda gelin birlikte y�r�yelim.

Sen yoksan bir eksi�iz!

Anayasa'da Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Tan�ns�n!

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Hay�r!

Homofobi ve Transfobiye Son!

Bulu�ma yeri: Y�ksel Caddesi �nsan Haklar� An�t� �n�, K�z�lay

Bulu�ma Tarihi: 17 May�s 2008

Bulu�ma Saati: 12:00

Bas�n A��klamas�n�n yap�laca�� yer: T�rkiye B�y�k Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kap�s� �n�

Kaos GL Derne�i & Pembe Hayat LGBTT Derne�i