Ar�iv - 2008 - 03/05/2008

homofobiye kar�� ���nc� bulu�ma

Kaos GL Derne�i'nin d�zenledi�i 3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 12-19 May�s tarihleri aras�nda Ankara'da d�zenlenecek. Bulu�ma'n�n bu seneki temas� "�nsan Haklar� ve Ayr�mc�l�k".

Etkinliklerin �cretsiz ger�ekle�ece�i Bulu�ma'n�n mek�nlar�, 13-14-15 May�s tarihlerinde s�ras�yla, Hacettepe �niversitesi Beytepe, Ankara �niversitesi Cebeci ve Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) kamp�sleri, 16-19 May�s tarihleri aras�nda ise, Ekin Sanat Merkezi olacak.

T�rkiye'nin her yerinden LGBT bireyler, dernek ve olu�umlarla birlikte her y�l oldu�u gibi yine yurt i�inden ve yurtd���ndan akademisyenler, kad�n �rg�tlerinden temsilciler, hukuk�ular, gazeteciler, sanat��lar, yazarlar, sivil toplum temsilcileri ile politikac�lar bulu�maya kat�l�yor.

Bulu�ma'da ulusal ve uluslararas� pek �ok �nemli isim konu�mac� olarak yer alacak. Avrupa Birli�i Parlamenteri Michael Cashman, hukuk�u Mithat Sancar, BM Kad�na Y�nelik �iddet �zel Rapot�r� Yak�n Ert�rk, Eski ILGA Genel Sekreteri K�r�ad Kahramano�lu, gazeteci Oral �al��lar, KA-DER Genel Ba�kan� H�lya G�lbahar, Avrupa Komisyonu T�rkiye Delegasyonu M�ste�ar� Diego Mellado, gazeteci Murat �elikkan ilgi uyand�ran konuk listesinden birka� isim sadece.

Bulu�ma'n�n merakla beklenen konuklardan biri de Hollandal� yazar Anja Meulenbelt olacak. T�rkiye'de �zellikle 'Utan� Bitti', 'G�ndelik Mutlulu�a Al��ma', 'Hayranl�k' gibi kitaplar�yla tan�nan Meulenbelt, feminist hareketin ya�ayan en �nemli isimlerinden biri say�l�yor.

En son 'Kad�ndan Kentler' kitab�yla konu�ulan yazar-�air Murathan Mungan ve Radikal gazetesi yazarlar�ndan Y�ld�r�m T�rker'in s�yle�ileri de Bulu�ma'n�n heyecan veren b�l�mlerinden.

3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda bir de y�r�y�� d�zenlenecek. Y�ksel Caddesi'ndeki �nsan Haklar� An�t� �n�nde ba�layacak y�r�y�� T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nde (TBMM) sona erecek.

LGBT bireylerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart���p birlikte �zg�rle�mek isteyen herkesi 12-19 May�s tarihleri aras�nda 3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya bekliyoruz.

13 May�s 2008, SALI, Hacettepe �niversitesi Beytepe Kamp�s�

Saat: 10:30 - 12:00
HOMOFOB� ve AYRIMCILIK AT�LYES�
Moderasyon: Umut G�ner, Kaos GL

Saat: 13:00 - 14:30
�NSAN HAKLARINDA ULUSLARARASI MEKAN�ZMALAR
Moderasyon: Yrd. Do�. Dr. Mete K. Kaynar, Hacettepe �niversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Y�netimi B�l�m�
Prof. Dr. Yak�n Ert�rk, ODT�, Birle�mi� Milletler �nsan Haklar� Konseyi Kad�na Y�nelik �iddet �zel Raport�r�
Dr. K�r�ad Kahramano�lu, Gazeteci, �nsan Haklar� Savunucusu

Saat: 15:00 - 16:30
"T�rkiye'de E�cinsel Olmak!" Program�
E�cinsel, Biseks�el ve Transeks�el Bireyler Deneyimlerini Payla��yor
"E�C�NSELL�K ve YOKSUNLUK HAL�!"
Aile, e�itim ve �al��ma hayat�nda nelerden yoksun b�rak�l�yoruz?
Bawer �ak�r, Buse K�l��kaya, Erdal Matur, Beg�m Topba�l�

14 May�s 2008, �AR�AMBA, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�

Saat: 13:00
Kamp�s Giri�inde Bulu�ma

Saat: 13:30 - 15:00
TOPLUMSAL C�NS�YET VE KADININ �NSAN HAKLARI
Moderasyon: Prof. Dr. Serpil Sancar, Ankara �niversitesi, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) M�d�r�
Y�ld�z Tokman, Feminist
Prof. Dr. Tayfun Atay, A� Dil ve Tarih-Co�rafya Fak�ltesi, Halkbilim B�l�m�
Burcu Ersoy, Kaos GL

Saat: 15:30 - 16:30
HOMOFOB� KAR�ITI AT�LYE
A� M�lkiye �nsan Haklar� Toplulu�u (M�HT)
A� Cinsel Y�nelim Ayr�mc�l���na Kar�� ��renci Giri�imi (CAKOG)
A� Anti-Kapitalist ��renci Toplulu�u

14 May�s 2008, �AR�AMBA, ODT� / Ortado�u Teknik �niversitesi

Saat: 17:30 - 19:00
�A�R-YAZAR MURATHAN MUNGAN �LE S�YLE��
�air ve Yazar Murathan Mungan'�n, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda, 14 May�s �ar�amba g�n�, saat 17:30'da yapaca�� s�yle�i, maalesef elde olmayan ko�ullardan dolay� iptal oldu.
Mungan, ba�ka bir tarihte ODT�'ye olan borcunu �demek i�in s�z veriyor.

Kaos GL olarak t�m ODT� ��rencilerinden ve homofobi kar��tlar�ndan �z�r diliyoruz.

15 May�s 2008, PER�EMBE, ODT� / Ortado�u Teknik �niversitesi

Saat: 13:00 - 14:30
M�LL�YET��L�K, NEFRET SALGINI VE HOMOFOB�
Moderasyon: Zeynep Sar�aslan, ODT� Sosyoloji Toplulu�u
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

Saat: 15:00 - 16:30
C�NSEL Y�NEL�M AYRIMCILI�INA KAR�I PRAT�KLER VE �ZG�RL�K ARAYI�I
Moderasyon: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara �niversitesi Hukuk Fak�ltesi
Diego Mellado, Avrupa Komisyonu T�rkiye Delegasyonu Siyasi ��ler Ba�kan�
Carina Martenson, El�i, �sve� B�y�kel�ili�i, Ankara
Ali Erol, Kaos GL

16 May�s 2008, CUMA, Ekin Sanat Merkezi

Saat: 11:00 - 12:00
E�cinsel Temal� K�sa Film G�sterimleri

Saat: 13:00 - 14:30
A�ILI� KONU�MALARI
Sunu�: K�r�ad Kahramano�lu, Kaos GL Derne�i
Michael Cashman, Avrupa Parlamentosu �yesi
Mehve� Bing�ll�, Hukuk�u,Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi (A�HM)
Emine Bozkurt, (Video) Avrupa Parlamentosu �yesi, PvdA (���i Partisi), Hollanda

Saat: 15:00 - 16:30
�NSAN HAKLARI KAVRAMI VE TOPLUMSAL C�NS�YET
Moderasyon: Nazik I��k, Kad�n Dayan��ma Vakf� Kurucu �yesi, Kaos GL Derne�i �yesi
�zlem Alt�parmak, Avukat, Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi Ba�kan�
Aksu Bora, Feminist
Burcu Ersoy, Kaos GL

Saat: 17:00 - 18:30
LGBT B�REYLERE Y�NEL�K ��DDET VE AYRIMCILIK
Moderasyon: Dr. Kerem Alt�parmak, Ankara �niversitesi, SBF, �nsan Haklar� Merkezi
Prof. Dr. �evki S�zen, �stanbul �niversitesi, Adli T�p Anabilim Dal� Ba�kan�
Juliana Cano Nieto, Ara�t�rmac�, LGBT Haklar� Program�, �nsan Haklar� �zleme �rg�t� (HRW), ABD

17 May�s 2008, CUMARTES�, Ekin Sanat Merkezi

Saat: 12:00
Homofobiye Kar�� Y�r�y��
�nsan Haklar� An�t� �n�nden Meclis'e Y�r�yoruz!
Y�r�y��

Saat: 14:00 - 15:30
Pop�ler K�lt�r, �iddet, Homofobi
Y�ld�r�m T�rker, Yazar

Saat: 16:00 - 17:30
FEM�N�ST FORUM
Moderasyon: Burcu Ersoy, Kaos GL
Ay�e G�l Alt�nay, Sabanc� �niversitesi, Antropoloji, K�lt�rel �al��malar ve Toplumsal Cinsiyet �al��malar�
Jenny Sund�n, �sve�, Kraliyet Teknoloji Enstit�s�, Bili�im ve �leti�im Okulu

Saat: 18:00 - 19:30
HOLLANDALI YAZAR ANJA MEULENBELT �LE S�YLE��

Saat: 20:00
3. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni

Film G�sterimi: "2+1"
Y�metmen: An�l Temur, S�re: 15 dk

18 May�s 2008, PAZAR, Ekin Sanat Merkezi

Saat: 14:00 - 15:30
AVRUPA B�RL��� S�REC�NDE �NSAN HAKLARI
Moderasyon: Murat �elikkan, Gazeteci, �nsan Haklar� Savunucusu
Michael Cashman, Avrupa Parlamentosu �yesi / Gey-Lezbiyen Haklar� Grubu Ba�kan�
Oya Ayd�n, Avukat
Aija Salo, ILGA-Europe Program ve Politika Sorumlusu

Saat: 17:30 - 19:30
OKUMA T�YATROSU: "��te b�yle g�zelim."
H�lya Adak, Ay�e G�l Alt�nay, Esin D�zel, Nilg�n Bayraktar

Saat: 20:30 - 22:00
Stand-Up G�sterisi
Esmeray, "Cad�'n�n Boh�as�"

19 May�s 2008, PAZARTES�, Ekin Sanat Merkezi

Saat: 10:00 - 12:00
F�LM G�STER�M�: "�r�mcek Zambaklar"

Saat: 13:00 - 14:30
LEZB�YEN ve B�SEKS�EL KADINLAR FORUMU

Saat: 15:00 - 16:30
"T�rkiye'de E�cinsel Olmak!" Program�
ANAYASA S�REC�NDE E��TL�K TARTI�MALARI: Sivil Anayasan�n �tekileri
Moderasyon: Oral �al��lar, Gazeteci
H�lya G�lbahar, Avukat, Kad�n Adaylar� Destekleme Derne�i (Ka-Der) Genel Ba�kan�
�zlem �olak, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
Ali Erol, Kaos GL

Saat: 17:00 - 18:30
TRANS FORUM
Moderasyon: Senem Do�ano�lu, Avukat
Sinan Sinem G�knur, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i, Kad�n�n �nsan Haklar� - Yeni ��z�mler
Belgin �elik, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
Buse K�l��kaya, Pembe Hayat LGBTT Derne�i
Anette Trettebergstuen, Norve� Parlamentosu �yesi