Ar�iv - 2008 - ../../200x

Olmak ya da Olmak

Tiyatro tarihinde s�ylenmemi� s�zler Bulu�ma'n�n sahnesinde hayat bulacak.

��TE B�YLE G�ZEL�M

18 May�s 2008, PAZAR
Saat: 17:30
Ekin Sanat Merkezi

��TE B�YLE G�ZEL�M
Okuma Tiyatrosu
H�lya Adak, Ay�e G�l Alt�nay, Esin D�zel, Nilg�n Bayraktar

��te b�yle g�zelim... kad�nlar�n kad�nlara anlatt�klar� cinsellik hik�yelerinden olu�an bir okuma tiyatrosu. 2002 �ubat'�nda biraraya gelen d�rt kad�n �nce birbirleriyle, sonra da ba�ka kad�nlarla cinselliklerimizi konu�maya ba�lad�lar: Bast�r�lan, k��k�rt�lan, metala�an, k�f�rle�en, g�zlerden �rak ya�anan, g�z�m�ze g�z�m�ze sokulan, haz veren, gizlenen, utan�lan, korkulan, susulan, arzulanan, i�imizi k�p�r k�p�r yapan, k�busa d�n��en, ad� olmayan, ad�n� ba�kalar�n�n koydu�u cinselliklerimiz �nce s�ze d�k�ld�, sonra da yaz�ya.

Bu ak�amki okumada ikisi diyalog olan 15 hik�ye 17 farkl� kad�n taraf�ndan seslendirilecek.

Oyun kad�nlara mahsustur.

CADI'NIN BOH�ASI

18 May�s 2008, PAZAR
Saat: 20:30
Ekin Sanat Merkezi

CADININ BOH�ASI
"�ok ki�ilik" g�steri
Esmeray

Kad�nl�k, erkeklik, transeks�el ya�am, Do�u'dan �stanbul'a bir yolculuk hik�yesi, kad�nlar, erkekler, "lubunyalar", sokaklar, barlar, politikler, a-politikler bir de anti-politikler, cinselli�in arka sokaklar�, erkeklerin kad�nlara g�stermedikleri y�zleri, kad�nlar�n aynada fark etmedikleri �l��leri, kad�nlar�n erkeklerden, erkeklerin kad�nlardan saklad�klar�...

Bir travestinin ezberinizi bozmas�na izin verecek kadar cesur musunuz?

Midye dolma sat�c�s�, travesti, feminist ve komik. Kars'tan �stanbul'a 15 ya��nda geldi. Evsiz, barks�z sokaklarda gezdi. Hayattaki tak�lma �ekli s�ras�yla ��yleydi: Sokak �ocu�u, bula��k��, �orap sat�c�s�... Ne i� bulursa yapt�, sonra i�indeki kad�n daha fazla dayanamay�p a���a ��kt�. Derken travesti ve seks i��isi oldu. Esmeray bug�n h�l� bir yandan midye dolma sat�yor, bir yandan da i�inde birikenleri haz�rlad��� stand-up g�sterisiyle tek tek s�k�p d��ar� at�yor. G�ld�r�yor, d���nd�r�yor, h�z�nlendiriyor...