Ar�iv - 2008 - ../../200x

Kad�n Kad�na �d�l

Bu sene ���nc�s� d�zenlenen Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�'n�n �d�l t�reni Bulu�ma kapsam�nda yap�lacak. "Ten ve Tutku" temal� yar��mada ilk ��e girenler �d�llerini Ekin Sanat Merkezi'nde d�zenlenecek t�renle alacaklar.

17 May�s 2008, CUMARTES�
Saat: 20:00
Ekin Sanat Merkezi

T�ren bas�na kapal�d�r.

3. KADIN KADINA �YK� YARI�MASI �D�L T�REN�

17 May�s 2008, CUMARTES�
Saat: 20:00
Ekin Sanat Merkezi

Bu sene ���nc�s� d�zenlenen Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�'n�n �d�l t�reni Bulu�ma kapsam�nda yap�lacak. "Ten ve Tutku" temal� yar��mada ilk ��e girenler �d�llerini Ekin Sanat Merkezi'nde d�zenlenecek t�renle alacaklar.

3. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�
Bug�ne dek, kad�nlar�n kad�nlara olan a�k�n� anlatan filmler, romanlar ve �yk�lerde canavarla�t�r�lm�� lezbiyenleri ve biseks�el kad�nlar� g�rd�k. Sonu hep mutsuz biten, ruhsal �alkant�lar i�inde gidip gelen, �iddetle bezeli, yaralay�c� ili�kilere tan�k olduk. Oysa biz lezbiyenler ve biseks�el kad�nlar, mutlu ve umutlu biten �yk�lerimizin de oldu�unu biliyorduk ve kurgu ya da ger�ek, kendi hikayelerimizi kendimiz anlatal�m, mutluluklar�m�z� payla�al�m, bizi g�rmezden gelenlere, hi�e sayanlara, duygular�m�z�n �zerinde tepinenlere inat, birbirimize �yk�lerimizle g�l�mseyelim istiyorduk. �lkini 2006 y�l�nda d�zenledi�imiz "Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�" da belleklere kaz�nm�� karanl�k imaj� silme ve kendi �yk�m�z� kendimizin anlatabilmesi ihtiyac�ndan do�du.

�lk sene "Mutlu A�k Vard�r" diyerek yola ��kt�k. Ge�en y�l da "�lk Ad�m, �lk Kad�n, �lk A�k" dedik ve ilk a�klar�m�z� anlatan �yk�ler okuyal�m istedik. Bu sene ise yar��mam�z�n temas�n� "Ten ve Tutku" olarak belirledik.

Neden "ten ve tutku"?
��nk� lezbiyenlerin ve biseks�el kad�nlar�n cinselli�i, ya porno sekt�r�nde ��k�yordu kar��m�za ya da �iirsel, masumane, meleksi dokunu�lardan, sar�l��lardan ibaretmi� gibi yans�t�l�yordu. Ya ��l� ili�kilerde haz art�r�c� bir obje olarak yer al�yorduk bu fonda ya da "dokunma kelebe�i" olarak... Oysa romantik dostluklardan ibaret de�ildi ya�ad���m�z; kas�p kavuran sevi�melerimiz de vard�. Ama ba�kalar� i�in, ba�kalar�n�n g�rsel esteti�i i�in sevi�miyorduk biz. Cinselli�imizin art�k, erkeklerin hayal d�nyas�ndan ��kma sat�rlarla de�il, kad�nlar�n kaleminden d�k�lenlerle anlat�lmas�n� istiyorduk. Cevaplar�n� bulmak istedi�imiz sorular ve y�kmak istedi�imiz tabular vard�. Ay�planan, utanmam�z gerekti�i iddia edilen cinselli�imiz, a�klar�m�z, toplumsal de�erlerle yarg�lanan, dar �er�evelere oturtmaya zorland���m�z ili�kilerimiz... ��te bu kal�plar� hep birlikte k�ral�m, i�imizden geldi�i gibi ya�aman�n ve bunu payla�man�n tad�n� ��karal�m istedi�imiz i�in "Ten ve Tutku" dedik.

'Onur J�risi' Hande ���t
Bu seneden itibaren T�rkiye'nin �nemli kad�n edebiyat�� ve yazarlar�n�n j�ride yer alaca�� yar��man�n ilk onur j�risi Hande ���t olacak. �stanbul'da d�nyaya gelen ���t'�, her hafta Radikal gazetesinin 'Kitap' ekinde yazd��� toplumsal cinsiyet temal� kitaplara yazd��� ele�tiri ve yaz�larla tan�yoruz. �stanbul �niversitesi �leti�im Fak�ltesini bitiren ���t, �e�itli gazete, dergi ve televizyon programlar�nda edit�r olarak g�rev ald�. Hayalet Gemi, Gergindergi ve Altzine'de �yk�leri yay�mland�. Radikal Kitap, Varl�k, E�ik Cini ve Mesele dergilerinde yazmay� s�rd�r�yor. ���t son olarak, 'Kad�n �yk�lerinde �stanbul' adl� bir derleme yay�mlad�.

�d�llerden �d�l be�en
�d�llerimize gelince... Birinci olan �yk�n�n sahibi 300 YTL ya da iki ki�ilik bir hafta sonu tatili kazanacak. �kincili�e de�er g�r�len yar��mac�m�z� ise 200 YTL ya da ho� bir restoranda iki ki�ilik leziz bir ak�am yeme�i bekliyor. Yar��man�n ���nc�s� ise 100 YTL ya da s�rprizlerle dolu bir tutku sepeti aras�nda karar verecek.

2+1

17 May�s 2008, CUMARTES�
Saat: 20:00
Ekin Sanat Merkezi

2+1
T�rkiye, 2008, 15'
Y�netmen: An�l Temur
Ge�mi� bazen bug�n� ya�anmaz hale getirir. Bizi bundan kurtarabilecek bir �ey var m�d�r? Belki de sadece rastlant�lar...

Film, 3. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni'nin ard�ndan g�sterilecektir.