Ar�iv - 2008 - 03/05/2008

G�kku�a��Perde

LGBT sinemas�n�n son d�nem �rneklerini �cretsiz, altyaz�l� izlemek i�in...

E�C�NSEL TEMALI KISA F�LMLER

16 May�s 2008, CUMA
Saat: 11:00
Ekin Sanat Merkezi

PiramidGL Diyarbak�r'�n haz�rlad��� Belgesel, 28'

Aykan Safo�lu - �ark, 4,50'

Aykut Atasay, Boysan Yakar - Travestiler, 12,30'

2+1

17 May�s 2008, CUMARTES�
Saat: 20:00
Ekin Sanat Merkezi

2+1
T�rkiye, 2008, 15'
Y�netmen: An�l Temur
Ge�mi� bazen bug�n� ya�anmaz hale getirir. Bizi bundan kurtarabilecek bir �ey var m�d�r? Belki de sadece rastlant�lar...

Film, 3. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni'nin ard�ndan g�sterilecektir.

ULUMA PROJES�

18 May�s 2008, PAZAR
Saat: 13:00
Ekin Sanat Merkezi

ULUMA PROJES�

T�rkiye, 2008, DVD
Y�netmen: Mehmet A. �ztekin

"Uluma, Beat Ku�a��n�n manifestosudur.

Uluma'y� bu �ekilde g�rselle�tirme fikri (filmi bir form i�ine sokmakta g��l�k �ekti�imizden b�yle anmaya ba�lad�m. Zaten neden bir form i�inde olsun ki!), kitab�n T�rk�ede bas�lmas�ndan k�sa bir s�re sonra Kaan �aydaml�'yla, Shaft'ta bir bar kavgas�na kar��m�� olman�n da hafifli�iyle Kad�k�y sokaklar�nda y�r�rken ��kt�.

Asl�nda kafam�zda uzun zamand�r d�nen bir projeydi de. �zerinde �ok konu�tuk. Durdu�umuz yerin bilincini kaybetmeden, bir �ekilde, bir selam g�nderme iste�iydi bizimki. O gece barda Can Gox'u dinlerken, Howl �zerine bir iki kelime konu�mu�tuk. Kavga bunlar�n aras�na girdi. Daha sonra kald���m�z yerden devam ettik.

En net ve s�r vermeyen bir ifadeyle Film: kitab�n �evirmeni �enol Erdo�an'�n bir blues m�zisyeni e�li�inde Howl'u ilk kez T�rk�ede olmas� gerekti�i gibi; y�ksek sesle okumas�n�n video belgeselidir.

Uluma, Beat �airlerinin okuma rit�ellerine, Wholly Communion'a, 1965'e, Allen Ginsberg'e, Jack Kerouac'a, William Burroughs'a, William Blake'e, Neal Cassady'e, Richard Brautigan'a, Cennetten ��kt���na inand���m�z b�t�n kitaplara ve t�m tedirgin ruhlara bir sayg� duru�udur. Bu topraklardan, olabildi�ince." - Mehmet A. �ztekin

�R�MCEK ZAMBAKLAR

19 May�s 2008, PAZARTES�
Saat: 10:00
Ekin Sanat Merkezi

�r�mcek Zambaklar
Ci Qing
Spider Lilies

Mandarince, T�rk�e altyaz�

Tayvan, 2007, 94', DVD

Y�netmen: Zero Chou
Oyuncular: Rainie Yang, Isabella Leong

Sanal seks y�ld�z� gen� bir kad�nla d�v�� ustas� bir kad�n aras�ndaki ili�kiyi anlatan film, Berlin Film Festivali'nde da��t�lan 21. Teddy �d�lleri'nde "a�k�n sembolik ve �ok y�nl� yans�malar�n�, i�lenen kay�pl�k konusunu ve duygular�n hat�ralarla yeniden ya�anmas�n� ba�ar�yla i�ledi�i" gerek�esiyle "En �yi Film �d�l�"n� alm��t�.