Ar�iv - 2008 - ../../200x

ForumSiz

Seyircilerin kat�l�m�yla homofobiyi konu�up tart���yor, kendimizle y�zle�iyoruz.

HOMOFOB� ve AYRIMCILIK AT�LYES�

13 May�s 2008, SALI
Saat: 10:30
Hacettepe �niversitesi Beytepe Kamp�s�

Moderasyon: Umut G�ner, Kaos GL

"Hep Birlikte" y�zle�iyoruz! E�cinselli�e ili�kin �nyarg�lar ve homofobinin tart���laca�� bu at�lyede ayr�mc�l�k konusunda duyarl�k kazand�r�lmas� ama�lan�yor.

Umut G�ner: 1987'de Yozgat'ta d�nyaya geldi. 2001 y�l�ndan beri Kaos GL �yesidir. Toplum G�n�ll�leri Vakf� �reme Sa�l��� Program�, Uluslararas� Af �rg�t�nde 2004-2008 y�llar� aras�nda LGBT koordinat�rl��� yapm��t�r.

HOMOFOB� KAR�ITI AT�LYE

14 May�s 2008, �AR�AMBA
Saat: 15:30
Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�

Kat�l�mc�lar:
A� M�lkiye �nsan Haklar� Toplulu�u (M�HT)
A� Cinsel Y�nelim Ayr�mc�l���na Kar�� ��renci Giri�imi (CAKOG)
A� Anti-Kapitalist ��renci Toplulu�u

FEM�N�ST FORUM

17 May�s 2008, CUMARTES�
Saat: 16:00
Ekin Sanat Merkezi

Moderasyon:
Burcu Ersoy, Kaos GL

Kat�l�mc�lar:
Ay�e G�l Alt�nay, Sabanc� �niversitesi, Antropoloji, K�lt�rel �al��malar ve Toplumsal Cinsiyet �al��malar�
Jenny Sund�n, �sve�, Kraliyet Teknoloji Enstit�s�, Bili�im ve �leti�im Okulu

Ay�e G�l Alt�nay: Sabanc� �niversitesi'nde antropoloji, k�lt�rel �al��malar ve toplumsal cinsiyet dersleri veren Alt�nay'�n ara�t�rmalar� militarizm, milliyet�ilik, cinsellik ve kad�na y�nelik �iddet �zerine yo�unla��yor. �niversite y�llar�nda Bo�azi�i �niversitesi Kad�n Grubu'yla birlikte feminist olan Alt�nay, bu gruptaki deneyiminin �zerinde derin izler b�rakt���n� s�yl�yor.Yay�nlar�ndan baz�lar� ise ��yle: 'Vatan, Millet, Kad�nlar', 'The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender and Education', 'Ebru: K�lt�rel �e�itlilik �zerine Yans�malar', 'T�rkiye'de Kad�na Y�nelik �iddet' (Ye�im Arat ile birlikte).

Jenny Sund�n: Stockholm'de Kraliyet teknoloji enstit�s�, ileti�im ve bilgisayar bilimleri okulunda Medya teknoloji Yard�mc� do�ent'tir. Yeni medya, k�lt�rel ara�t�rmalar, siber feminizm, sanal d�nyalar, �evrimi�i halk bilimi ve dijital metinleme �zerine yay�nlar� bulunmaktad�r. "Maddi sanall�klar: �evrimi�i metin d�zenleme yakla��m�" (Peter Lang,2003) isimli kitab�n yazar� olmakla beraber "kuzey I��klar�nda Siber feminizm: �skandinav �artlar�nda dijital medya ve Toplumsal cinsiyet (Cambridge Scholars Publishing, 2007) isimli yay�n�n yaz� i�leri yard�mc�l���n� yapm��t�r.

Burcu Ersoy, Kaos GL
1980'de Diyarbak�r'da do�an ve Hacettepe �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi Sosyoloji B�l�m�'nden 2002 y�l�nda mezun olan Burcu Ersoy, ayn� �niversitenin N�fus Et�dleri Enstit�s�'nde 2003 y�l�nda ba�lad��� Ekonomik ve Sosyal Demografi alan�ndaki y�ksek lisansini bitirmeden 2004'te b�rakm��t�r.

1999 May�s'�nda tan��t��� Kaos GL'nin o tarihten beri g�n�ll�s� ve 2005 y�l�nda dernekle�en Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i'nin Genel Ba�kan Yard�mc�l���n� yapmaktad�r. Ayn� zamanda Kaos GL Dergisi yay�n kurulu �yesidir.

17 May�s Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma E� Koordinat�rl���n� y�r�tmektedir.

LEZB�YENLER VE B�SEKS�EL KADINLAR FORUMU

19 May�s 2008, PAZARTES�
Saat: 13:00
Ekin Sanat Merkezi

TRANS FORUM

19 May�s 2008, PAZARTES�
Saat: 17:00
Ekin Sanat Merkezi

Moderasyon:
Senem Do�ano�lu, Avukat

Kat�l�mc�lar:
Anette Trettebergstuen, Norve� Parlamentosu �yesi
Belgin �elik, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
Buse K�l��kaya, Pembe Hayat LGBTT Derne�i
Sinan Sinem G�knur, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i, Kad�n�n �nsan Haklar� - Yeni ��z�mler

Senem Do�ano�lu, Avukat

Anette Trettebergstuen: 26 ya��nda olan Trettebergstuen, 2005 y�l�ndan beri Norve� Parlamentosu �yesidir. D��i�leri komitesi �yesi ve Norve�'teki tek a��k lezbiyen parlamenterdir.

Belgin �elik, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i

Buse K�l��kaya, Pembe Hayat Derne�i

Sinan Sinem G�knur, Lambdaistanbul LGBTT Derne�i, Kad�n�n �nsan Haklar� - Yeni ��z�mler

Sinem Sinan G�knur �zmir Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Amerika'ya ta��nm�� olup lisans ve master'ini Sistem M�hendisli�i �zerine tamamlam��t�r. Aslen 27 ya��nda bir ara�t�rma m�hendisi olan arkada��m�z �u s�ralar kendini T�rkiye'deki LGBTT ve kad�n hareketlerine adam�� bulunuyor. Transgender'dir, iyi o�land�r, yak�n gelecekte Amerika'ya d�n�p doktora yapmay�, uzak gelecekte ise bir bal�k�� k�y�nde edindi�i akademik deneyimler paralelinde profesyonel bal�k tutup, kalifiye peynir �retmeyi d��lemektedir.