Ar�iv - 2008 - ../../200x

Dan��ma Kurulu

Aksu Bora: �zzet Baysal �niversitesi Sosyoloji B�l�m�nde ��retim �yesi. Antropoloji, sosyoloji, uygarl�k tarihi dersleri veriyor, Amargi Feminist Teori ve Politika dergisini ��karanlardan biri, feminizm �zerine �ok say�da yaz�s� ve �evirisi var. S�n�f ve cinsiyet ili�kilerinin irdelendi�i "Kad�nlar�n S�n�f�", kent yoksullu�u �zerine bir etnografik �al��ma olan "Yoksulluk Halleri", T�rkiye'de demokratikle�me ile ataerkil ili�kiler aras�ndaki ba�lant�lar�n ara�t�r�ld��� "S�cak Aile Ortam�" gibi kitaplar yazd� ya da yaz�m�na katk�da bulundu.

K�r�ad Kahramano�lu: Yurtd���nda en �ok tan�nan T�rk insan haklar� m�cadelecisi olan K�r�ad Kahramano�lu; Ankara'da m�hendislik, Manchester'da felsefe okudu.

Son otuz senedir, �zellikle �rk��l��a ve cinsel ayr�mc�l��a kar�� m�cadele veren Kahramano�lu, insan haklar� savunucusu olarak bir�ok �niversite, konferans ve kurulu�ta dersler verdi, konu�malar yapt�. Etik�i olan K�r�ad Kahramano�lu, ba�ta Manchester �niversitesi olmak �zere, daha bir�ok �niversite ve y�ksek okulda dersler verdi.

1999'da, G�ney Afrika'daki ILGA Konferans�nda, bu kurulu�un Genel Sekreterli�ine se�ilen Kahramano�lu, ILGA'n�n otuz senelik tarihinde yedi sene Genel Sekreterlik yaparak, g�n�m�ze dek bu �rg�t�n en uzun hizmet veren lideri oldu.

�ngiltere'de ya�ad��� 30 senenin b�y�k bir k�sm�n� profesyonel sendikac� olarak ge�iren Kahramano�lu, bir kamu hizmetleri sendikas� olan Birle�ik Krall���n, en b�y�k sendikas� UNISON'da m�cadele verdi. �lkesine d�nd��� son birka� senedir, BirG�n gazetesinde k��e yazarl��� yapan K�r�ad Kahramano�lu, cinsel ayr�mc�l���n yery�z�nden silinmesinin, sadece bir 'zaman meselesi' oldu�unu d���n�yor.

Melek G�regenli: Ege �niversitesi'nde do�du b�y�d�, orada okudu, sosyal psikoloji profes�r� oldu. Politik psikoloji, cevre psikolojisi ve k�lt�rleraras� psikoloji temel �al��ma alanlar�d�r. �iddet ve ��kenceye ili�kin toplumun alg�, tutum ve deneyimleri konusunda, �zmir ve Diyarbak�r'da yapt��� alan ara�t�rmalar� kitap olarak yay�nland�. Genel olarak ayr�mc�l�k, militarizm, homofobi ve sosyal psikolojinin di�er alanlar�nda pek �ok ulusal ve uluslararas� yay�n� bulunmaktad�r.

Murat �elikkan: ODT� ��letme mezunu. Nokta, Yeni G�ndem, Panorama, Kapital gibi dergilerde; Demokrat, Evrensel, H�rriyet, Radikal, BirG�n gibi gazetelerde; ANKA Ajans� ve Bianet'te gazetecilik yapt�. �nsan Haklar� Derne�i, T�rkiye �nsan Haklar� Vakf�, Af �rg�t�, Helsinki Yurtta�lar Derne�i ve Bar�� Meclisi'nde �al��t�. '�ki Gen� K�z' ve 'Bulutlar� Beklerken' filmlerinin yap�m�na katk�da bulundu. Halen gazetecilik yap�yor.

Nazik I��k: 1957'de �zmir'de d�nyaya geldi. Evli ve iki �ocuklu bir kad�nd�r. Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi'nden mezun olmu�, ekonomi politikalar� ve kalk�nma �al��malar� alanlar�nda y�ksek lisans �al��malar� yapm��, devlet planlama te�kilat�nda uzun y�llar planlama uzman� olarak �al��m��, i�g�c� piyasas� alan�nda uzmanla�m�� bir planlamac�d�r. 2002 sonunda da kamudaki g�revinden siyasetle daha yak�ndan ilgilenebilmek istedi�i i�in ayr�lm��t�r. 2000'den bu yana Hacettepe �niversitesi ��BF Sosyal Hizmetler B�l�m�'nde k�smi zamanl� olarak ders vermektedir. 1970'lerin ortalar�ndan bu yana kad�n hareketi i�inde yer alm�� bir feministtir. Kad�na y�nelik �iddet, yerel siyaset, toplumsal cinsiyete duyarl� b�t�eler, kad�n istihdam� ve giri�imcili�i gibi alanlarda �al��m�� ve �al��maktad�r. Son y�llarda a��rl�kl� olarak kad�na y�nelik �iddet alan�nda, Birle�mi� Milletler N�fus Fonu taraf�ndan desteklenen ya da y�r�t�len kad�na y�nelik �iddetle m�cadele ama�l� �e�itli projelerde ve kad�n �rg�tlerinin �e�itli �al��malar�nda dan��manl�k ve y�neticilik yapm��t�r. Halen belediyelerde s���nmaevi a�maya y�nelik bir kamu projesinin koordinat�r� olarak �al��maktad�r. �e�itli kad�n �rg�tlerinin ve Kaos GL de dahil �e�itli STK'lerin �yesidir.

P�nar �lkkaracan: psikoterapist, ara�t�rmac� ve insan haklar� savunucusudur. Kad�n�n �nsan Haklar� - Yeni ��z�mler Derne�i'nin kurucu ba�kan� olan P�nar �lkkaracan, ayn� zamanda Ortado�u, Kuzey Afrika, G�ney ve G�neydo�u Asya'daki �nde gelen sivil toplum kurulu�lar� ve akademisyenlerden olu�an M�sl�man Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Dayan��ma A��'n�n da kurucusudur. S�cak Yuva Masal�: Aile ��i �iddet ve Cinsel Taciz (1996), M�sl�man Toplumlarda Kad�n ve Cinsellik (2000), ve Orta Do�u'da Cinselli�in ��z�mlenmesi (2008) gibi eserleri bulunmaktad�r. Birle�mi� Milletler (BM) Kad�n�n Stat�s� oturumlar�nda T�rkiye resmi delegasyonunda bir �ok kere yer alm�� olan P�nar �lkkaracan, 2007 y�l�nda Peter-Patricia Gruber Uluslararas� Kad�n Haklar�'n� alm��t�r.

�ahika Y�ksel: �stanbul �niversitesi, T�p Fak�ltesi, Psikiyatri AD ��retim �yesi, T�rkiye Psikiyatri Derne�i 2004-2007 d�nemi Ba�kan�.

Cinsellik, travmatik etkenler ve �iddetin ruh sa�l���na etkisi �zerine �al��maktad�r. �al��malar�n� �niversite ve sivil toplum kurulu�lar�nda s�rd�rmektedir.

  • European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) kurucu �yesi ve 1999-2001 aras�nda y�netim kurulu �yesi;
  • Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association dernek �yesi
  • International Association of Forensic Psychotherapy dernek �yesi
  • International Academia of Sex Research dernek �yesi
  • World Association of Sexual Health 18. Congress, International Advisory Board Members
  • CETAD (Cinsel E�itim Tedavi ve Ara�t�rma Derne�i) Kurucu �yesi

Tu�rul Ery�lmaz: Milliyet Sanat ve Radikal �ki'nin yay�n y�netmeni gazeteci, y�netici. The Rolling Stones, Lou Reed ve Marianne Faithfull hayran�d�r.

Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi'nden mezun olduktan sonra bir s�re �ngiltere'de �al��t�. SBF'de y�ksek lisans yapman�n ard�nda, TRT Haber Merkezi'nde gazetecili�e ba�lad�. Bir d�nem Ankara �niversitesi Bas�n Yay�n Y�ksek Okulu'nda ileti�im dersleri verdi. 1981'de �niversiteden ayr�l�p �stanbul'da Haftal�k, Nokta, Yeni G�ndem ve Sokak dergileriyle Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde �al��t�. Halen Radikal Ek Yay�nlar Y�netmeni ve Milliyet Sanat dergisi Genel Yay�n Y�netmeni olarak �al���yor ve Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'nde gazetecilik desrsleri veriyor.