Ar�iv - 2008 - ../../200x

�a��r�yoruz

17 May�s Yakla��yor!

HOMOFOB�YE KAR�I �A�RI

A�a��da imzas� bulunan bizler, sizi homofobiye kar�� durmaya �a��r�yoruz.

Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz!

Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i, 2008'in 17 May�s haftas�nda, Ankara'da, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşman�n ���nc�s�n� organize ediyor.

D�nya Sa�l�k �rg�t�n�n, e�cinselli�i, hastal�klar listesinden ��kard��� g�ne i�aret eden 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimli�i veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon i�inde olmay� ama�l�yor.

Kaos GL Derne�i on y�l� a�k�n bir s�redir ayr�mc�l��a kar�� e�cinsel bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor. "Homofobiye Kar�� Bulu�ma"n�n ���nc�s�n� ise 2008 17 May�s�nda "insan haklar� ve ayr�mc�l�k" ana temas�yla d�zenliyor.

Homofobiye Kar�� Bulu�ma'da, �e�itli sosyal, politik, k�lt�rel ve akademik alanlarda e�cinsellere y�nelik homofobik tutum ve davran��lar ile maruz kal�nan ayr�mc�l�k yurti�inden ve yurtd���ndan uzmanlar�n, yazarlar�n, sanat��lar�n, akademisyenlerin, politikac� ve gazetecilerin kat�l�m�yla ele al�n�yor.

E�cinsel kad�n ve erkeklerin, hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kald�klar�n�, s�rf cinsel y�nelimlerinden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�ld�klar�n� biliyoruz. Homofobi probleminin sadece e�cinsellerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesi oldu�u ger�e�inin bilincindeyiz.

Kat�lmaya �a��rd���m�z Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, T�rkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Transgender (LGBT) toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamalar� y�n�nde �nemli bir ad�m olacakt�r.

E�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerin payla��laca�� ve tart���laca�� Bulu�ma'ya sizleri de kat�lmaya davet ediyoruz.

Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i

 

Bireyler :
- Adem Arkada�
- Adnan Y�ld�z
- Aija Salo
- Ak�n Atauz
- Aif Kurtulu�
- Aksu Bora
- Ali Erol
- Ali �zba�
- Alper Aky�z
- Anja Meulenbelt
- At�l Ula� C�ce
- Atilla At��
- Ay�in Civan
- Ay�in �an
- Aydan Akas
- Aygen T�mer
- Aykan Safo�lu
- Aysun Say�n
- Ay�e D�zkan
- Ay�e G�l Alt�nay
- Ay�e Karabat
- Ay�eg�l Ar�kan
- Ayten Alkan
- Bar�� Sulu
- Bask�n Oran
- Bawer �ak�r
- Beg�m Topba�l�
- Belgin �elik
- Bettina Frese
- Bilge Girgin
- Buket Korkmaz
- Burak Karacan
- Burcu Ersoy
- Buse K�l��kaya
- B�lent Atamer
- B�lent Dan��o�lu
- Canan Da�
- Carina Martenson
- Celal Deniz
- Cem Alt�parmak
- Ceren ��at
- Ceren �ahin
- Cuma �zdemir
- Da�han Azakl�
- Dicle �akmak
- Diego Mellado
- Duygu Poyraz
- Ekmel �izmecio�lu
- Emel Atakt�rk
- Emine Bozkurt
- Emine �zkaya
- Emir Birant
- Emre �slamo�lu
- Erdal Matur
- Erdal Partog
- Erden Kosova
- Esra Ko�
- Esmeray
- Esra ��nar
- Fatih �zg�ven
- Fatma Hac�o�lu
- Fatma Nevin Varg�n
- Feray Salman
- F. Mutlu Binark
- Gamze G�ker
- G�kda� G�ktepe
- G�n�l Arslan
- G�lbanu Altunok
- G�lhan Sara�ayd�n
- G�lkan Ah�ska
- G�ls�m Depeli
- G�n Zileli
- G�ner Kuban
- G�zin Yamaner
- Hakan Ataman
- Hale Bolak Boratav
- Hande ���t
- Hande �arman
- Hatice Caner
- Hrant Kasparyan
- H�lya Ba�do�an
- H�lya G�lbahar
- H�lya U�ur Tanr��ver
- I��l �zgent�rk
- �brahim Bing�l
- �lknur �st�n
- �smail Alacao�lu
- �smail Kavc�
- Jenny Sund�n
- Jeremy Pine
- Juliano Cano Nieto
- Kerem Alt�parmak
- Kutlu� Ataman
- K�r�ad K�z�ltu�
- K�r�ad Kahramano�lu
- Lale Mansur
- L. Do�an T�l��
- Melek �zman
- Mahmut �efik Nil
- Mehmet Atak
- Mehmet Bal
- Mehmet Bilal Dede
- Mehve� Bing�ll�
- Melek G�regenli
- Mete K. Kaynar
- Michael Cashman
- Mine Gencel Bek
- Mithat Sancar
- Muhtar �okar
- Murad Y�ksel
- Murat �elikkan
- Murat ��nar
- Murat �zpamuk
- Murathan Mungan
- Mustafa Uluk
- M�ge �plik�i
- M�zeyyen Nergiz
- Naim Dilmener
- Nadide Kurul
- Nalan �zdemir
- Nazik I��k
- Neriman Polat
- Nesrin Algan
- Nesrin Yetkin
- Nil Mutluer
- Nil Per�inler
- Nilg�n Toker
- Nilg�n Yurdalan
- Nurhayat Kemerli
- N�ket Paksoy Erbaydar
- Onur Kap�k�ran
- Oral �al��lar
- Osman Elbek
- Oya Ayd�n
- Ozan Fertelli
- �mer Sezer
- �ren Altm��yedio�lu
- �zlem Alt�parmak
- �zlem Atik
- �zlem �olak
- �zlem Oru�
- P�nar �lkkaracan
- P�nar Selek
- Rag�p Z�k
- Salih Canova
- Seda Saluk
- Selay Tun�
- Sel�uk Candansayar
- Selen Do�an
- Selen �im�ek
- Selim Badur
- Sema K�l��er
- Semih Varol
- Senem Do�ano�lu
- Serhat �l�er
- Serpil Sancar
- Serra Ciliv
- Sevgi Binbir
- Sevil Y�ksel
- Simten Co�ar
- Sinan Sinem G�knur
- S�reyyya Evren
- �ahika Y�ksel
- �anar Yurdatapan
- �ehmus Ay
- �enol Cemal
- �evki S�zen
- Tar�k Kaynar
- Tuba �ak�r
- Tu��e Canbolat
- Tu�rul Erbaydar
- Tu�rul Ery�lmaz
- Turgut Tarhanl�
- T�lay Aktemir
- U�ur Y�ksel
- Umut G�ner
- Umut Karasu
- Utku Kal�
- �lk� Song�l
- Yak�n Ert�rk
- Yasemin Temizarabac�
- Yasemin �z
- Y�ld�r�m T�rker
- Y�ld�z Tokman
- Yusuf Eradam
- Zeynep Din�er

Sivil Toplum Kurulu�lar� ve Kurumlar:

- Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi
- Ankara �niversitesi Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
- Ankara �niversitesi M�lkiye �nsan Haklar� Toplulu�u (M�HT)
- Ankara �niversitesi Cinsel Y�nelim Ayr�mc�l���na Kar�� ��renci Giri�imi (CAKOG)
- Ankara �niversitesi Anti-Kapitalist ��renci Toplulu�u
- Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�u
- Hacettepe �niversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Y�netimi Toplulu�u
- ODT� Kitap Toplulu�u
- ODT� Sosyoloji Toplulu�u
- ODT� Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Toplulu�u

- Amargi Kad�n Kooperatifi
- Ankaral� Feministler
- AIDS Sava��m Derne�i - HIV/AIDS STK Platformu
- Bir Gen�lik Hik�yesi Kampanyas�
- Cinsel E�itim Tedavi ve Ara�t�rma Derne�i (CETAD)
- Cinsel Yolla Bula�an Hastal�klar� �nleme Derne�i (Kad�n Kap�s�)
- Filmmor
- Hangar K�lt�r Sanat Derne�i
- Helsinki Yurta�lar Derne�i
- �nsan Haklar� Derne�i (�HD) Genel Merkezi
- �nsan Kayna��n� Geli�tirme Vakf�
- Kad�n Adaylar� Destekleme Derne�i (KA-DER) Genel Merkezi
- Kad�n Adaylar� Destekleme Derne�i (KA-DER) Ankara �ubesi
- Kad�n�n �nsan Haklar� - Yeni ��z�mler
- Karahaber Video Eylem At�lyesi
- Nor Zartonk Platformu
- Pozitif Ya�am Derne�i
- Sivil Toplumu Geli�tirme Merkezi Derne�i (STGM)
- Sosyal Kalk�nma ve Cinsiyet E�itli�i Politikalar� Merkezi (SOGEP)
- Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi
- Y�zle�me Derne�i

- Antalya G�kku�a�� E�cinsel Olu�umu
- Homofobiye Kar�� �nisiyatif - K�br�s
- Kaos GL �zmir
- Kaosist E�cinsel Sivil Toplum Giri�imi
- Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
- MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu
- Pembe Hayat LGBTT Derne�i
- PiramidGL Diyarbak�r Olu�umu