Ar�iv - 2008 - ../../200x

Ad�m Ad�m

Saat: 12:00

Konur Soka�� �nsan Haklar� An�t� �n� K�z�lay

Homofobiye Kar�� Bulu�ma haftas�nda, salon ve kamp�s etkinlikleri haricinde bu y�l ilk kez yap�lacak a��k hava etkinli�i olan Y�r�y��, her y�l 17 May�s haftas�nda Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek.

Bu sene Anayasal taleplerimizi bir kez daha dillendirmek i�in T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelecek LGBT birey ve �rg�tlerle birlikte saat 12:00'de �nsan Haklar� An�t�'n�n �n�nde toplan�p T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'ne (TBMM) y�r�yece�iz.

Sen yoksan bir eksi�iz!