Ar�iv - 2007 - ../../2007

YAN YANA DURMAK

Kaos GL'nin 17-20 May�s 2007 tarihleri aras�nda Ankara'da d�zenledi�i 2. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n forumlar�ndan biri de "Feminist Forum"du. Kad�n �rg�tleri ve e�cinsel �rg�tlerinden kad�nlar�n bir araya geldi�i forumda homofobiye kar�� ortak m�cadele yollar� arand�. Ankara muhabirimiz Lale D�snar forumu izledi.

KAOS GL - 24/05/2007

Lale D�snar - Ankara

Feministler ve kad�n �rg�tlerinin, ataerkillik ve heteroseksizme kar�� verdi�i ortak m�cadelenin zemini, olanaklar� ve dayan��ma alanlar�n�n irdelendi�i forumun moderat�rl���n� Kaos GL'den Yasemin �z yapt�. Ay�a Kurto�lu (Ankaral� Feministler), Elif Dumanl� (K�rk �r�k Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele Kooperatifi), Liz Amado (Kad�n�n �nsan Haklar�-Yeni ��z�mler Vakf�), �lk� �zak�n (Amargi Kad�n Kooperatifi), Hasbiye G�na�t� (Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i), Ebru Hanbay (Kad�n Dayan��ma Vakf�), Pelin Kalkan (MorEl-Eski�ehir LGBT Olu�umu), Buse K�l��kaya (Pembe Hayat LGBTT Derne�i) ve Gamze G�ker'in (Ka-Der Ankara �ubesi) konu�mac� olarak kat�ld��� etkinlikte, homofobi kar��t� m�cadelede kurulan ortakl�klar masaya yat�r�ld�.

"Biraradal�k art�k kan�ksand�"

�lk� �zak�n, �yesi oldu�u Amargi ile Lambda aras�ndaki ba�lar�n ve iki �rg�t�n birbirlerini kendi i�lerinde tan�ma isteklerinin kar��l�kl� bir etkile�ime d�n��t���n� belirterek, bir kad�n e�cinsel olarak Amargi'nin g��lenmesine katk� sa�larken Lambda'daki varl���n�n da kendi lezbiyenli�i ile bar��mas�na yol a�t���na i�aret etti. �zak�n, heteroseks�el kad�nlarla e�cinsel kad�nlar�n kar��l�kl� deneyim aktar�mlar�n�n �ok yararl� oldu�unu, eskiden sansasyon nedeni olan biraradal���n art�k kan�ksand���n� ve bilincin giderek y�kseldi�ini dile getirdi.

"Feminist olmak e�cinselleri anlamaya yetmiyor"

Ankaral� Feministler'den Ay�a Kurto�lu, LGBTT bireylerle ortakla�malar�n�n erkek egemen d�zen ve heteroseksizme kar�� ��k�� �zerinden kuruldu�unu ve bug�ne dek �e�itli vesilelerle yan yana gelinse de ortak yap�lm�� bir �ey olmad���n� kaydetti. Kendili�inden ortakla�ma olamayaca��na ve var olan fark�ndal���n bu konudaki ortak eylemlerle geli�ebilece�ine dikkat �eken Kurto�lu, "Ki�isel olarak 20 senedir feminist olsam da belki de zamans�zl�ktan LGBTT sorunlar�yla yeterince ilgilenmedi�imi fark ettim. Toplumsal d�n���mler konusunda hi�bir �ey yapmad�k. Eksiklik hissediyorum" dedi. Kurto�lu, �o�ulcu topluma inand���n�, lezbiyenlerle ortakl���n feministleri zenginle�tirdi�ini, ama feminist olman�n e�cinselleri anlamaya yetmedi�ini ve bu tur toplant�larla ortak zeminin geli�tirilebilece�ini s�yledi.

"�nyarg�lardan ar�nd�k"

Ebru Hanbay, Kad�n Dayan��ma Vakf�'n�n kad�na y�nelik �iddetle m�cadele eden bir kurum oldu�unu, ataerkil sisteme kar�� ��k���n, e�cinseller ve feministlerin bulu�tu�u ortak noktalardan, yan yana gelip birbirlerine dokunduklar� alanlardan birini te�kil etti�ini anlatt�ktan sonra bir�ok platformda e�cinsel kad�nlarla bir araya gelme imkan� bulduklar�n� ama s�n�rl� kald���n�, son y�llarda bu konuda geli�me ya�and���n� ve e�cinsel �rg�tlerle �ok yak�n ili�kileri oldu�unu dile getirdi. De�i�ik gruplarla ba� kurman�n getirdi�i kazan�mlardan, her �rg�t i�in kendi sorunlar� �ne ��ksa da farkl�l�klarla bir araya gelmenin yeni bir s�re� oldu�undan ve vak�f olarak kendilerini bu anlamda iyi bir noktada g�rd�klerinden bahseden Hanbay, "�nyarg�lardan ar�nd�k. Fark�ndal�k olsa da kan�ksanan �eylerden kurtulmak kolay de�il. Birlikte olunca anla��l�yor, a��l�yor b�t�n bunlar. Kad�n Dayan��ma Vakf�'n�n �u anda e�cinsel kad�n �yeleri var. Birlikte yeni politikalar �retiyoruz" dedi.

"2000'li y�llardan beri �ok yol kat ettik"

Kad�n�n �nsan Haklar�-Yeni ��z�mler Vakf�'ndan Liz Amado, cinsellik heteroseksizm ana ekseninde g�r�ld��� i�in ihlallerin yeniden yeniden �retildi�ine ve cinsel tabular�n y�k�lmas� gere�ine i�aret ederek, 2000'li y�llar�n ba��nda cinsel y�nelime dayal� ayr�mc�l���n kad�n �rg�tleri i�inde hayli tart���ld���n�, aradan ge�en zaman i�inde ciddi �ekilde yol kat edildi�ini ve bunun hi� k���msenecek bir �ey olmad���n� belirtti. Amado, geli�me-de�i�me s�recinin devam etti�ine ve gelinen noktan�n, ki�isel ve �rg�tsel anlamda her iki taraf i�in de cinsel ayr�mc�l�k kar��s�nda kazan�mlara yol a�t���na da de�indi.

"E�cinsel bir psikologla �al��t�k"

K�rk �r�k Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele Kooperatifi'nden Elif Dumanl�, i�tenli�iyle dinleyicileri etkileyen bir konu�ma yapt�. "Halihaz�rda e�cinsellik ya da farkl� cinsel y�nelimler konusunda net bir d���ncemiz yok. Biz hen�z kendi i�imizde bilin�lenme s�recini ya�ayarak y�r�yoruz. 1,5 y�ll�k bir �rg�t�z. Kaos GL ile yan yana gelmemiz kimi �yelerimize ters geliyor" diyerek s�ze ba�layan Dumanl�, �zellikle ya�l� �yelerin hala ay�p ve utan� kavramlar� ile konuya bakt���n� ve ortak siyasi g�ndemlerle bir arada bulunman�n kendilerini tart��maya sevk etti�ini kaydetti. Gey ve lezbiyenleri benimseme a�amas�ndan sonra, Ankara Kad�n Platformu'nun kurulmas� ile birlikte travesti ve transseks�ellerle de yan yana gelmeye ba�lad�klar�n� ve kad�na y�nelik �iddetle m�cadele eden bir �rg�t olarak kendilerini kad�n hisseden bu insanlar� ve u�rad�klar� �iddeti anlamaya �al��t�klar�n� dile getiren Dumanl�, bir d�nem e�cinsel bir psikologla �al��t�klar�, i�lerindeki homofobik arkada�lar�n yava� yava� ��z�ld���n�, b�ylece daha da �ok yan yana geldikleri ve bu bilin� s��ramas�n�n devrim gibi bir �ey oldu�unun alt�n� �izdi.

"E�itli�i sa�lamaya ve kad�nlar� �ne ��karmaya �al���yoruz"

Lambdaistanbul'dan Hasbiye G�na�t�, �rg�t�n�n ad�n�n yunanca �zg�rle�me anlam�na geldi�ini, bir sivil toplum kurulu�unda (STK) kad�n olmak ile Lambda'da kad�n olmak aras�nda �ok fark oldu�unu ve feminist d���ncelerin kendisini de�i�tirdi�ini belirterek konu�mas�na ba�lad�. Pek �ok STK'de sadece erkeklik-kad�nl�k �zerine kurgulanm�� yap�lar�, erkek dominantl���n� ve Lambda gibi bir e�cinsel �rg�tte dahi toplumsal cinsiyet rolleri k�skac�ndan kurtulunamad���n� erkek arkada�lar� taraf�ndan sarfedilmi� "Lambda ad�na konu�mak i�in bula bula bir kad�n� m� buldunuz?" ya da "Kad�n gibi k�v�rt�yor" gibi c�mleleri ele�tirdi. G�na�t�, zaman i�inde sorgulamalar yaparak, yanl��lar� a�arak birbirlerini d�n��t�rd�klerini, e�itli�i sa�lamaya ve kad�nlar� �ne ��karmaya �al��t�klar�n�, feminist bak�� a��s� ile muhtelif platformlarda yer ald�klar�n� ve kad�n�n daha g�r�n�r olmas� i�in m�cadele ettiklerini kaydetti.

"Birlikte y�r�yemezsek, birlikte �zg�rle�emeyece�iz"

MorEl LGBTT Olu�umu-Eski�ehir'den Pelin Kalkan ise, hen�z alt� ayl�k gen� ve yerel LGBTT �rg�tlerinin, Eski�ehir'de �niversite ortam�nda geli�ti�ini ve �niversiteli Kad�nlar Derne�i ile ili�kilerinin feminist bir grupla i� i�e ge�me konusunda bir �rnek te�kil etti�ini ifade etti. Birlikte eylem yapt�klar�n�, hareketin birlikte y�r�mesi gerekti�ine inand�klar�n� ve geni� d���nce perspektifine sahip bu kad�nlar aras�nda e�cinsel ve biseks�ellerin de olu�unun bu konuda kafa yormalar�n� sa�lad���n� dile getirerek, "Ayr�mc�l�kla m�cadele zemininde ortak dertlerimiz var. Birlikte y�r�yemezsek, birlikte �zg�rle�emeyece�iz" dedi.

"E�cinsel �rg�tlerle ili�kilenmeyi �nemsedik"

Kad�n Adaylar� Destekleme ve E�itme Derne�i (Ka-Der) Ankara �ubesinden Gamze G�ker, �rg�t� ve faaliyet alanlar� ile ilgili geni� bir tan�t�m yaparak, "Bug�ne kadar Ka-Der homofobiyle m�cadele i�in ki�isel cabalar d���nda do�rudan bir �ey yapmad�, ��nk� �al��ma alan� bu de�il. Ancak bu konudaki politik tavr�n� e�cinsel �rg�tleri ile yan yana durarak, i�birli�i yaparak, dayan��arak g�sterdi. Yapt��� �al��malarda e�cinsel �rg�tlerle ili�kilenmeyi �nemsedi, bunun i�in caba g�sterdi. E�cinsellere y�nelik ayr�mc�l�k ya da homofobiyle m�cadele, Ka-Der i�in her zaman i�in g�rmezden gelinemeyecek alanlardan biri oldu ve b�yle olmaya da devam edecek" dedi. G�ker, verilen desteklere �rnek olarak, T�rk Ceza Kanunu de�i�ikli�i surecinde, TCK Kad�n Platformunun y�r�tt��� kampanyada 'cinsel y�nelime dayal� ay�r�mc�l���, a��k�a su� olarak tan�mlanmas� ve yasada dil, din, �rk, cinsiyet vb. �zelliklere dayal� ayr�mc�l��� �ng�r�ld��� gibi cezaland�r�lmal�s�n� d�zenleyen madde ile ilgili �abalar� ve Pembe Hayat ile kurulan ba�lar� g�sterdi. Ayr�ca Avrupa Kad�n Lobisi �al��malar� kapsam�nda T�rkiye'de �zellikle e�cinsellere y�nelik ayr�mc�l���n bir insan hakk� ihlali ve acilen ��z�lmesi gereken bir sorun oldu�unu vurgulad�klar�n� hat�rlatt�. G�ker s�zlerini s�yle s�rd�rd�: "Feministler olarak, e�cinsel �rg�tlerle sadece dayan��arak de�il birlikte ortak m�cadele vererek yolumuza devam etmeliyiz, etmeye ba�lad�k da. Madem ki d��man�m�z ortak, yan� ataerkil sistem, erkek egemen zihniyet hem kad�nlar� hem e�cinselleri eziyor ve s�m�r�yor, o halde ittifak kurmal�, ortak stratejiler geli�tirmeli ve tabii ortak politikalar�n olu�turulmas� i�in de ortak bir politik dil geli�tirmeliyiz. Y�ld�r�m T�rker'in bir c�mlesini ki�isel olarak hep �ok �nemsedim: 'Bir erkek, bir erke�i; bir kad�n, bir kad�n� sever. Kuraca��n�z ikinci c�mle mutlaka politik olacakt�r'. Cinsiyet�ili�i, heteroseksizmi, homofobiyi, yarataca��m�z ortak alanlarda analiz edebilmeli, bunlar�n 'do�alm��' gibi alg�lanan g�r�nt�lerini alt�st edebilmeliyiz. Ve bu analizleri geli�tirece�imiz politika ve stratejilerle kamusal alana ��karabilmeliyiz". Ve G�ker, konu�mas�n�, ki�isel olarak bu yan yanal��� nas�l alg�lad���n� a��klayarak ba�lad�: "�rg�tlere rengini veren pigmentin �rg�tte yer alan tek tek insanlar oldu�unu d���n�yorum. Dolay�s�yla bir �rg�tteki tek tek feministlerin e�cinsellerle ili�kisi, homofobi kar��s�ndaki duru�u o �rg�t�n bunlarla ili�kisini de belirliyor, bi�imlendiriyor. Bunu i�inde yer ald���m iki kad�n �rg�t� i�in de s�yleyebilirim. Son d�nemde 'farkl�l�klar�m�zla yan yana duruyoruz', 'her t�rl� ayr�mc�l��a kar��y�z' s�zleri olduk�a yayg�n olarak kullan�l�yor. Ancak bu s�zlerin 'politik olarak do�ru' bir yerden dile getirilmesi ile �rg�t i�indeki ki�ilerin bunu bireysel olarak sindirmeleri aras�nda kocaman bir u�urum olabiliyor. �nemli olan�n, e�cinsel bile olsak, i�imizdeki homofobiyle, ayr�mc�yla y�zle�mek oldu�unu d���n�yorum. Ki�isel olarak, cinsel kimliklerin, di�er pek �ok kimlik gibi, sabit ve dura�an olmad���na, son derece kaygan, de�i�ken olabildi�ine inan�yorum".

"Kad�n eksenli politikalar�n� g��lendirmeye �zen g�steriyoruz"

Pembe Hayat'tan Buse K�l��kaya da hareketlerinin ba�lang�� a�amas�nda STK'lar ve kad�nlarla yan yana gelirken �ok heyecanland�klar�n�, kad�n eksenli politikalar�n� g��lendirmeye �zen g�sterdiklerini, Eryaman t�r�nde eylemleri travesti ve transseks�ellere y�nelik �iddetle m�cadeleyi b�t�n kad�nlar�n sahiplenece�i eylemler haline getirmeyi d���nd�klerini, medyadaki �nyarg�lar� k�rmay� hedeflediklerini ve kad�nlara dokunmadan �zg�rle�emeyeceklerini anlad�klar�n� belirtti. "Ama feminist hareketin bir eksi�i var: Biz birden fazla kad�nl��� ya��yoruz. Birden �ok kad�n� i�imizde bar�nd�r�yoruz" diyerek kad�nl���n biyolojik olmad��� vurgusunu da yapan K�l��kaya, feminist hareketin neresinde durduklar�n� kendi i�lerinde sorgulad�klar�n�, ancak birlikte, kar��l�kl� anlama �abas� i�inde d�n���p de�i�ebileceklerini ve "sadece geceleri senindir" diyen sistemin dayatmalar�n� da feminizmi ��renerek a�acaklar�n� dile getirdi.

"E�cinseller kendi s�zlerini �retemeyince s�z� homofobikler �retiyor"

Kaos GL'den Yasemin �z, e�cinsellerin seslerini duyurabilmek i�in ��kard�klar� Kaos GL dergisinin do�umundan bug�nlere uzanan s�reci k�saca �zetledi ve "E�cinseller kendi s�zlerini �retemeyince s�z� homofobikler �retiyor" diyerek, medyan�n e�cinsellere son derece olumsuz �ekilde yer veri�ine, "Biz ya�am�n i�indeyiz, bunun b�yle olmad���n� biliyoruz. S�radan�z ama tek tek �tekile�tiriliyoruz" c�mlesi ile tepki g�sterdi. Ataerkillik kar��tl���ndan hareketle her zaman feminizm ile kad�n hareketini yanlar�nda g�rd�klerini ve birlikte yol ald�klar�n� s�yleyen �z, ba�lang��ta ili�kiler zay�f olsa da, �zellikle travesti ve transseks�ellere �nyarg�l� davran�lsa da zamanla Ankara yerelinde yak�nla�man�n ve dokunman�n ger�ekle�ti�ini, ama ortakl��a d�n��emedi�ini, birlikte politikalar �retmek noktas�nda farkl�la��ld���n� kaydetti.