Ar�iv - 2007 - ../../2007

"HOMOFOB�YE KAR�I TAVIR ALIN"

Avrupa Kad�n Lobisi, "17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n�" nedeniyle bir bildiri yay�mlad�. AKL, Avrupa'daki t�m siyasi liderlere "Homofobiye kar�� tav�r al�n!" �a�r�s�nda bulunuyor.

Kirsti Kolthoff - Avrupa Kad�n Lobisi Ba�kan�

Homofobi Avrupa Birli�i'nde yasalara ayk�r�d�r ve yine de geyler, lezbiyenler, biseks�eller ve transeks�eller AB'nin b�t�n �lkelerinde ayr�mc�l��a maruz kalmaktad�rlar. Pek �ok Avrupa �lkesinde LGBT'ler, taciz ve �iddet tehlikesi alt�nda olmamak i�in �nlemler almak zorundad�rlar. Ayr�ca hi�bir Avrupa �lkesinde, bulunduklar� b�lgeyi inceleyip 'g�venli' oldu�unu ya da en az�ndan d��manca olmad���n� tespit etmeden, duyduklar� �ekimi ve a�k� a��k�a g�sterememektedirler.

Avrupa'daki baz� siyasi ve dini liderler taraf�ndan dile getirilen d��manl�k ve nefret, �e�itlili�e, demokrasiye ve insan haklar�na sayg�l� a��k bir toplum savunusuyla ba�da�t�r�lamaz ve kabul edilemez. Bu deme�ler, okullarda, i�yerlerinde ve politikada devam eden ve artan ayr�mc�l��� me�rula�t�rmaktad�r. Bunlar, LGBT'lere kar�� nefret su�lar�n� ve �iddeti beslemektedir.

Homofobik siyasi ve dini liderler, cinsiyet rollerine seksist ve gelenekselci bak�� a��s�n� te�vik etmektedirler ve kad�nlar�n (kendi bedenleri ve kendi cinsellikleri �zerinde �zg�rce karar verme, yasal k�rtaja ve aile planlamas�na eri�im, farkl� cinsiyet kimliklerini ve farkl� cinsellikleri kabul eden cinsel e�itime eri�im gibi) temel haklar�ndan baz�lar�n� reddeden ayn� ki�ilerdir.

Avrupa Kad�n Lobisi (EWL) Avrupa'da homofobi �zerine 26 Nisan 2007'de kabul edilen Avrupa Parlamentosu karar�n� desteklemekte ve AB kurumlar�n�n b�t�n katmanlar�na s�rekli eylem ve kararl�l�k i�in �a�r� yapmaktad�r. Homofobi ve seksizmden kurtulmak, yaln�zca tepkisel ve korumac� �nlemler ile ilgili bir mesele de�ildir. Bug�n, inisiyatifi ele almaya kesinlikle ihtiya� vard�r.

Dolay�s�yla Avrupa Kad�n Lobisi, Avrupa'daki t�m siyasi liderleri:

  • �zellikle siyasi karar alma mekanizmalar�nda bulunan emsalleri taraf�ndan dile getirildi�inde, homofobiye kar�� planl� bir kampanya ba�latmaya,
  • Onur y�r�y��leri ve pro-choice g�sterilerin d�zenlenmesini desteklemeye,
  • Okullarda ve i�yerlerinde homofobiye kar�� ve cinsel haklar� destekleyen kampanya giri�imlerini geli�tirmeye,
  • LGBT'lere evlenme ve evlat edinme haklar�n� veren yasalar� t�m �ye Devletler d�zeyinde desteklemeye,
  • LGBT'lerin haklar�n� t�m AB d�� politikalar�nda savunmaya �a��rmaktad�r.

Sayg�lar�mla.

�eviri: Kaos GL

 

Merakl�s�na: 1990 y�l�nda kurulmu� olan Avrupa Kad�n Lobisi, Avrupa Birli�i'nde (AB) 2700'�n �zerinde �rg�t� temsil etmektedir. Avrupa Toplulu�u taraf�ndan da desteklenen AKL, Avrupa'daki kad�n �rg�tleriyle f�rsat e�itli�i ile ilgili AB kurumlar� aras�nda temas noktas� olarak hizmet etmektedir. AKL'nin amac�, Avrupa d�zeyinde yeni kad�n g�r�� a��s�n� temsil etmek ve �ye devletlerdeki kad�nlar� Avrupa sorunlar� konusunda bilgilendirmek ve bilin�lendirmektir.