Ar�iv - 2007 - ../../2007

ANT�HOMOFOB� 2007

BATI G�Z�YLE BULU�MA

Ankara'da yap�lan 2. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya T�rkiye d���ndan da �ok say�da konuk kat�ld�. Ankara muhabirimiz Lale D�snar, Fransa'dan Herv� Caldo ve Norve�'ten Anne Ross Solberg'le bulu�may� konu�tu.

Lale D�snar

"Uluslararas� Medya Forumu/LGBT Medya" oturumunda sunum yapan konuklardan Herv� Caldo, Paris LGBT Merkezi'nde y�netim kurulu �yesi. Kap�lar�n� �alan her e�cinsele sosyal, psikolojik ve hukuki destek veren, e�itimden ge�mi� g�n�ll�lerin �al��t��� bu merkezde haftan�n belli g�nleri ve saatlerinde sa�l�k bilgileri de veriliyor.

Herv� Caldo, daha �nce �stanbul'u �� kez turistik ama�la ziyaret etmi�. 2005'te Lambda ile ba�� olmu�, 2006 y�l�nda da Sofya'da yap�lan ILGA toplant�s�nda T�rk e�cinsellerle temas kurma imkan� bulmu�.

Bulu�ma'y� de�erlendiren Caldo "Bu y�l ikincisini d�zenledi�iniz Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma i�in ola�an�st� ve �ok etkileyici s�fatlar�n� rahatl�kla kullanabilirim. Hele de bunu bu kadar k�sa bir zaman diliminde ba�arm�� olman�z �ok �nemli" dedi.

Caldo ayr�ca, "��rendi�im kadar�yla m�cadeleye 90'li y�llar�n ortas�nda ba�lam��s�n�z. Bizler �u an i�inde bulundu�umuz noktaya gelmek i�in �ok daha fazla zaman harcad�k. Takdir etti�im yay�nlar�n�z, afi�leriniz, ilgin� video �al��malar�n�z ve altyap�s� sa�lam internet a��n�z. �ok profesyonelce �al���p organize olmu�sunuz, iyi bir i� ��karm��s�n�z" a��klamas�nda bulundu.

Bulu�may� ger�ekten son derece yararl� ve anlaml� buldu�unu belirten Caldo, "Seneye, ���nc� bulu�man�zda da program�mla �ak��mamas� durumunda aran�zda olmak isterim. Her �eyden �te misafirperverli�iniz de etkileyici. Bir de g�venlik konusu var; etkinlik huzur i�inde ger�ekle�iyor. Tutucu bir kent olan Bursa'da olanlar� Liberation gazetesinden okuduklar�mla takip etmi�tim. Tabii oras� �stanbul, Ankara gibi de�il. Bu bulu�man�n, g�venlik i�inde yap�lmas� da �nemli" dedi.

"Farkl�l�klar� g�z ard� edip bir arada m�cadele etmeliyiz"

Bulu�man�n bir ba�ka konu�u ise Norve�li ara�t�rmac� Anne Ross Solberg'ti. "Homofobi K�skac�ndaki Beden, Erkeklik-Kad�nl�k" ba�l�kl� oturumda konu�an Solberg, etkinli�i son derece ba�ar�l� buldu�unu, hatta bu dopdolu program kar��s�nda biraz da �a��rd���n� s�yleyerek bundan b�yle Kaos GL ile her f�rsatta ortakla�maya gitmede daha �zenli davranaca��n� da belirtti.

Kad�nlar� Seven Kad�nlar' ba�l�kl� foruma da kat�lan Solberg, forumda tart���lan �rg�tlenme konusunda "Norve�'te hep ele�tirel yakla�t���m bir konu T�rkiye'de de kar��ma ��k�yor: Benzer politik �zelliklere sahip e�cinsellerin bir araya gelerek kendilerinden farkl� olanlar� d��lama e�ilimi. Bu, Norve� gibi bir �lkede �ok fazla sorun te�kil etmeyebilir ama T�rkiye gibi demokratikle�me s�reci devam eden bir �lkede kimi farkl�l�klar� g�z ard� edip bir arada m�cadele etmeye �al��mak �ok �nemli. ��nk� hen�z a��lmas� gereken bir nicel sorun var ortada. Kaos'u bu anlamda yani kapsay�c�l�k ve herkesi kucaklama anlam�nda da ba�ar�l� buluyorum" yorumunda bulundu.