Ar�iv - 2007 - ../../2007

ANT�HOMOFOB� 2007

2. Uluslararas� Homofobi Kar��t� Bulu�ma 17-20 May�s 2007 tarihleri aras�nda Ankara'da yap�ld�. Bulu�ma'n�n temas� "Medya"yd�.

2. HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA'NIN ARDINDAN

YAN YANA DURMAK

"HOMOFOB�YE KAR�I TAVIR ALIN"

BATI G�Z�YLE BULU�MA