Ar�iv - 2007 - ../../2007

ANT�HOMOFOB� 2007

HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA'NIN ARDINDAN

Homofobi Kar��t� Bulu�man�n ikincisi, 17 May�s haftas�nda, Kaos GL'nin ev sahipli�inde, Ankara'da tamamland�. "Medya" konulu Bulu�ma'ya ulusal ve uluslararas� pek �ok konuk kat�ld�.

D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n e�cinselli�i, hastal�klar listesinden ��kard��� tarihe i�aret eden "17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�" etkinlikleri bu y�l, ge�en y�ldan farkl� olarak �niversite kamp�slerine de ta��nd�.

Bulu�maya, Van'dan �zmir'e kadar, e�cinsellerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart��mak isteyen, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen lezbiyen, gey, biseks�el, travesti, transeks�el ve heteroseks�el insanlar kat�ld�.

Bulu�ma Forumlar�

Bulu�ma, akademisyenler ve parlamenterlerin kat�ld��� a��l�� konferans�yla ba�lad�. �nsan haklar� rejiminin i�leyi�ine hem ele�tirel yakla��l�p hem de di�er yandan rejimin temel prensiplerine dayanarak e�cinsel ve di�er d��lanan veya asimile edilmeye �al���lan ki�i ve gruplar�n haklar�n�n savunabilmenin olanaklar�n�n ortaya konuldu�u konferansta, "tolerans" ile yetinilemeyece�i, "e�it olarak tan�nma" talebinin y�kseltilmesi gereklili�inin alt� �izildi. Bu s�re�te uluslararas� insan haklar� s�zle�melerinde ismen ge�mese bile e�cinsel (LGBT) haklar�n�n dayand��� felsefi ve legal temeller g�sterildi.

�kinci bulu�man�n ana ba�l��� olan "medya ve homofobi" konusunda, "Homofobiye Kar�� Medya" forumunun yan� s�ra "LGBT Medya", "Alternatif Medya", "Homofobiye Kar�� Video" oturumlar� yap�ld�.

Kad�n �rg�tlerinden ve LGBT �rg�tlerinden kad�nlar�n konu�mac� olarak yer ald�klar� "Feminist Forum"da homofobi kar��t� m�cadelede kurulan ortakl�klar tart���l�rken, bulu�man�n son g�n�nde de lezbiyenler ve biseks�el kad�nlar, "Kad�nlar� Seven Kad�nlar Forumu"nda �rg�tlenmelerde kad�nlar�n yerini irdelediler.

Transfobiye Kar�� Forumda ise homofobiyle birlikte bir m�cadele alan� olarak tan�mlanan transfobi, trans varolu�lar ve trans ki�ilerin �al��ma ko�ullar� �zerinden ele al�nd�.

Antalya, �zmir, Eski�ehir, �stanbul ve Ankara'dan e�cinsel (LGBT) dernek ve gruplar da "G�kku�a�� Forumu"nunda bulu�tular.

Yurtd���ndan ve yurti�inden y�netmenlerin k�sa filmleri ve belgeselleri bulu�man�n homofobiye kar�� filmler b�l�m�nde g�sterildi.

��renci ve akademisyenlerin medya, erkeklik, kad�nl�k ve beden politikalar� �zerine bildirilerini sunduklar� forumlarla birlikte bu y�l ilk kez kamp�s forumlar� �rg�tlendi. Homofobiye Kar�� Kampus Forumlar� ODTU, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s� ve Hacettepe �niversitesi Beytepe Kamp�slerinde yap�ld�.

Bulu�ma Kat�l�mc�lar�

Bulu�maya yurti�inden ve yurtd���ndan e�cinsel ve heteroseks�el bireylerle birlikte uzamanlar, gazeteciler, akademisyenler, politikac�lar, ��renciler, sanat��lar ve LGBT dernek temsilcileri kat�ld�lar.

K�r�ad Kahramano�lu (Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i), Selay&Hayat (Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i), Sera Can (Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i), Toprak �zci & Sinem Kuzucan (Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i), Selin Berghan (Sosyolog, "Lubunya" kitab�n�n yazar�), Eylem (Gac�/Kad�n Kap�s�), Buse K�l��kaya (Pembe Hayat LGBTT Derne�i), Sude D�nmez (Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i), U�ur Y�ksel (Kaos GL Dergisi), U�ur Alper (homoloji.com), GTURK, Beargi, Gac� �stanbul, Lubunya, Gac�/Kad�n Kap�s� temsilcileri,), Aykan Safo�lu (Bilgi �niversitesi), Batur �zdin� (A-Infos T�rk�e Haber Servisi Edit�r� ve �stanbul Indymedia G�n�ll�s�), Oktay �nce (Karahaber.org), �rem Nur Aksu (K�resel Eylem Grubu), Ay�a �rer (Bianet), Ali R�za Ta�kale (Ara�t�rma G�revlisi, Hacettepe �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), Cihan Ertan (Akdeniz �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi Sosyoloji B�l�m�), Berfin Emre (Hacettepe �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), Herv� Caldo (LGBT Merkezi-Paris, Fransa), Tu�rul Ery�lmaz (Radikal Gazetesi), Mine Gencel Bek (Ankara �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), H�lya U�ur Tanr��ver (Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), Fatih �zg�ven (Yazar, Bilgi �niversitesi), Barbaros �ansal, Asl� Do�an & �nci Birincio�lu (Ege �niversitesi, Psikoloji B�l�m�), Umut G�ner (Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i), Ekrem Bilginer (Antalya G�kku�a�� E�cinsel Olu�umu), Pelin Kalkan (MorEL Eski�ehir LGBT Olu�umu), Deniz Y�ld�z (Kaosist E�cinsel Sivil Toplum Giri�imi), Buse K�l��kaya (Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i), Bawer �ak�r (Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i), Melek G�regenli (Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi), Mahmut �efik Nil (Psikolog), G�ze Orhon (Hacettepe �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), Kerem Alt�parmak (Ankara �niversitesi, SBF �nsan Haklar� Merkezi)

Uluslaras� Kat�l�m: B�rje Vestlund (�sve�, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili), Anette Trettebergstuen (Norve�, ���i Partisi Milletvekili), Julia Ehrt & Dan Ghattas (TransGenderNetwork, Almanya), Beate Katharina Seiferth (L-Mag Dergisi, Almanya), Asbjorn Jorgensen (Gaysir.no web sitesi, Norve�), Marit �stberg (Kom ut Dergisi, �sve�), Ay�e Erbil (Radyo LoRa, �svi�re), Murat ��nar (Y�netmen, �talya), Anna-Maria S�rberg (Serbest Gazeteci, �sve�), Jan Swierszcz (Homofobi Kar��t� Kampanya-KPH, Polonya), Vladimir Veljkovic & Jakov Causevic (SPY- Safe Pulse of Youth, S�rbistan), Haakon Haugli (Norve� ���i Partisi), Anne Ross Solberg__ (Ara�t�rmac�, Norve�), Zehra F. Kabasakal Arat (ABD, Siyasal Bilimler ve Kad�n �al��malar�)