Ar�iv - 2007 - ../../2007

ANT�HOMOFOB� 2007

2. HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

Neden 17 May�s?

D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n e�cinselli�i, hastal�klar listesinden ��kard��� tarihe i�aret eden 17 May�s, t�m d�nyada 'Homofobi Kar��tl��� G�n�' olarak an�lmakta ve cinsiyet se�imi veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki ve sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n� olarak kutlanmaktad�r.

Neden "Homofobi Kar��t� Bulu�ma"?

Hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kalmam�z bu Bulu�ma'y� ba�latmam�zda hareket noktam�z oldu. Homofobi probleminin sadece gey ve lezbiyenlerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesi oldu�unu d���n�yor ve bunun bilince ��kar�lmas�n� hedefliyoruz. ��nk� e�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nya istiyoruz.

Neden uluslararas�?

Homofobinin k�resel bir mesele oldu�unu biliyoruz. Bu ger�ekten hareketle Ortado�u'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Amerika'ya d�nyan�n her b�lgesindeki geylerin ve lezbiyenlerin homofobiye kar�� m�cadele deneyimlerini ��renmek ve payla�mak istiyoruz.

Bu sene neredeyiz?

Bu sene ana mekan�m�z ge�en y�l oldu�u gibi Ekin K�lt�r Merkezi. Ayr�ca, 14-18 May�s 2007 tarihleri aras�nda Ankara �niversitesi Cebeci ve Hacettepe �niversitesi Beytepe kamp�sleriyle ODT�'de �niversite gen�li�iyle bulu�aca��z.

BULU�MA'NIN FORUMLARI:

A�ILI� KONFERANSI

�nsan haklar�, �o�ulculuk ve e�itlik kavramlar� e�cinsellerin haklar�n� savunmada nas�l kuruluyor ve e�cinsellerin insan haklar� i�in yeni olanaklar yaratabilir miyiz? T�rkiye'den ve d�nyadan aktivistler bu sorulara yan�tlar arayacak.

HOMOFOB�YE KAR�I MEDYA

T�rkiye'den ve d�nyadan gazeteci ve akademisyenler, medyan�n homofobik dilini, gey-lezbiyenlerin temsilini ve taktiklerini tart���yorlar.

HOMOFOB�YE KAR�I ULUSLARARASI LGBT MEDYA

�e�itli �lkelerden LGBT yay�nc�l��� yapan kurum ve �rg�tlerin kat�laca�� bu forumda deneyimler konu�ulacak.

HOMOFOB�YE KAR�I T�RK�YE'DE LGBT MEDYA

Fanzin, dergi, blog ve �nternet sitelerinde gey-lezbiyen k�lt�r�n matbuu ve sanal medya ser�venini takip edece�iz ve "Homofobiye Kar�� LGBT Medya A��" olu�turman�n olanaklar�n� arayaca��z.

HOMOFOB�YE KAR�I ALTERNAT�F MEDYA

T�rkiye'de yayg�n medyaya 'alternatif' duran medya yay�nlar� s�z konusu 'e�cinsellik' oldu�unda ne kadar alternatifler? Bu forum bunu tart���yor.

HOMOFOB�YE KAR�I V�DEO ART

�a��m�z�n ba��ms�z ve politik dili video sanat� e�cinseller i�in nas�l kuruluyor? T�rkiye ve d�nyadan sanat��lar videolar�yla bu forumda.

HOMOFOB�YE KAR�I S�NEMA

Peki ya sinema? E�cinsellerin �yk�leri nas�l kurgulan�yor ve oynan�yor? Filmler e�li�inde sinemada homofobiyi konu�uyoruz.

HOMOFOB�YE KAR�I FEM�N�ZM

Feminist hareket ve yay�nlar homofobiyle de m�cadele ediyor mu?

HOMOFOB�YE KAR�I LEZB�YENLER ve B�SEKS�EL KADINLAR

Lezbiyenler ve biseks�el kad�nlar homofobinin hangi y�z�yle kar��la��yor. E�cinsel kad�nlar toplan�yor.

TRANSFOB�

Travesti ve transeks�ellere y�nelik �nyarg� ve nefreti anlatan transfobi, kahramanlar�n�n a�z�ndan anlat�l�yor.

HOMOFOB�YE KAR�I G�KKU�A�I

E�cinsel �rg�tleri ve olu�umlar� e�cinsel varolu�u, pratikleri ve homofobiye kar�� m�cadelelerini konu�uyor.

HOMOFOB�YE KAR�I KAMP�S

14-18 May�s 2007 tarihleri aras�nda Ankara �niversitesi Cebeci ve Hacettepe �niversitesi Beytepe kamp�sleriyle ODT�'de �niversite gen�li�i homofobiyle y�y�ze geliyor.

HOMOFOB�YE KAR�I ��RENC�LER

��renciler homofobiye kar�� bir araya geliyorlar! Bulu�ma boyunca �al��malar�n� sunuyorlar ve �rg�tledikleri "Homofobi Kar��t� Kampus Forumlar�"n� de�erlendiriyorlar.

HOMOFOB� KISKACINDAK� BEDEN: ERKEKL�K & KADINLIK

Heteroseks�el erkeler de dahil herkesi k�skac�na alan 'erkeklik' masaya yat�r�l�yor ve de�i�en/d�n��en erkeklik ve kad�nl�k s�re�lerinde beden politikalar� tart���l�yor.