Ar�iv - 2006 - ../../2006

Antihomofobi 2006

HOMOFOB�YE KAR�I G�KKU�A�I

Kaos Gey ve Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i'nin d�zenledi�i Uluslararas� Homofobi Kar��t� bulu�ma 17 May�s'ta ba�lad�. "17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�" nedeniyle d�zenlenen bulu�mada s�yle�ilerden forumlara, g�sterimlerden at�lye �al��malar�na rengarenk bir program sizi bekliyor.

KAOS GL

Homofobi, e�cinsel ayr�mc�l��� ve nefreti olarak a��klanabilecek bir kavram. Kaos GL de T�rkiye'de yo�unlu�una ya�anan bu ayr�mc�l���n ve nefretin nedenlerini tart���p yorumlayaca�� bir bulu�ma d�zenliyor. 17 May�s'�n Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� olmas� nedeniyle 17 May�s 2006 tarihinde ba�layan bulu�ma 5 g�n s�recek ve forumlardan film g�sterimlerine pek �ok etkinlik yap�lacak.

17 May�s'ta ba�layan etkinlikler Ekin Sanat Merkezi ve Kaos K�lt�r Merkezi'nde ger�ekle�ecek.

Programda yer alan b�l�m ba�l�klar� ve i�erik ise ��yle:

FORUMLAR

Medya �leti�im Forumu

T�rkiye'de homofobinin yo�unlu�una ya�and��� alanlardan birisi olan medya bulu�mada masaya yat�r�l�yor. Norve�li gazeteci Jon Martin Larsen'in de kat�laca�� medya oturumunda Ankara �niversitesi'nden G�ls�m DEPEL� ve G�zin YAMANER de konu�mac� olacak.

Ruh Sa�l��� �al��malar�nda Ve Uygulamalar�nda Homofobi

T�rkiye Psikiyatri Derne�i Genel Ba�kan� �ahika Y�ksel'in ve CETAD-Cinsel E�itim, Tedavi ve Ara�t�rma Derne�i Ba�kan� Nesrin Yetkin'in konu�mac� olaca�� panelde Hollanda'dan Psikolog Andr� Van Houwelingen de kat�lacak. Forumda T�rkiye ve Hollanda'da ruh sa�l��� alan�ndaki �al��malar ve sorunlar konu�ulacak.

Queer

Queer demeden e�cinsel politikadan s�z edemez hale geldik. Peki nedir bu Queer denilen �ey? Yeni bir e�cinsellik hayat bi�imi midir? Yeni kavramlar �retmeye merakl� insan o�ullar� ve k�zlar�n�n uydurduklar� bir �eyden mi ibarettir? T�rkiye'de yeni yeni tart���lan Queer kavram� Bulu�ma'n�n forumlar�ndan birine konu oluyor. Murat C�mert, Erin� Seymen ve Britanya'dan Michael Upton'�n kat�laca�� forumda e�cinsel arzuyu adland�rma ve s�n�fland�rmaya tarihsel bir bak�� da ger�ekle�ecek.

Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler

Homofobinin yaln�zca T�rkiye'de g�r�nmedi�ini biliyoruz ama yurtd���nda bunun nas�l ya�and���n� ve ne gibi �nlemler al�nd���n� yeterince bilmiyorduk. Bulu�man�n uluslararas� konuklar� bu konuda bizleri ayd�nlatmaya geliyor. Norve�, Danimarka, �svi�re, Britanya, Kanada, Makedonya, Polonya ve Hollanda'dan gelecek olan bu konuklar aras�nda Norve� ���i Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen de bulunuyor. Trettebergstuen'in Norve�'in e�cinsel haklar� politikas� hakk�nda bilgi verece�i forumda ayr�ca GLBT �rg�tleri temsilcileri, hukuk�ular ve sosyologlar da konu�mac� olarak kat�lacak.

Lezbiyen ve Biseks�el Kad�nlar

Lezbiyenler ve biseks�el kad�nlara kapal� olacak forumda, e�cinsel kad�nlara y�nelik ayr�mc�l�k ve homofobiyi tart���lacak.

Yerel Gey-Lezbiyen

�stanbul ve Ankara'dan e�cinsellerin de kat�laca�� ama s�z hakk� �nceli�inin metropol d���ndan e�cinsellerin olaca�� foruma T�rkiye'nin d�rt bir k��esinden gey-lezbiyenler kat�lacak. Heteroseks�ellere ve bas�na kapal� yap�lacak olan forumda yerel e�cinsel a�� kurulmas� ama�lan�yor.

S�YLE��

"Homofobi ve Ayr�mc�l�k"

Ege �niversitesi'nden Sosyal Psikolog Melek G�regenli, "Homofobi ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� bir s�yle�i ger�ekle�tirecek. Bulu�man�n a��l�� g�n�nde yap�lacak olan bu s�yle�ide G�regenli homofobinin k�klerini ve T�rkiye'deki yans�malar�n� anlatacak.

"Sistemle�tirilmi� bir d��manl�k t�r� olarak: Homofobi"

T�rk edebiyat�n�n usta kalemlerinden yazar ve �air Murathan Mungan "Sistemle�tirilmi� bir d��manl�k t�r� olarak: Homofobi" ba�l�kl� bir s�yle�iye kat�lacak.

G�RSEL SUNUM

Erkek bedeninin g�rsel esteti�i, e�cinsel a�k ve erotik fanteziler �zerine odaklanan resimleriyle tan�nan Taner Ceylan, bulu�mada "Sanattaki �zler, Ki�isel Tecr�beler" ba�l�kl� bir sunum ger�ekle�tirecek.

AT�LYE

Psikolog Mahmut �efik Nil'in moderat�rl���n� yapaca�� at�lye "Kendime Yolculuk" ad�n� ta��yor. Yaln�zca gey ve lezbiyenlerin kat�labilece�i at�lye olanaklar ve engeller, alg�lamalar ve �nyarg�lar hakk�nda bir yolculu�u ama�l�yor.

F�LM G�STER�MLER�

Bulu�mada be� belgesel film de g�sterilecek. Bunlardan ikisi Ankara �niversitesi �leti�im Fak�ltesi ��rencilerine ait. "Kad�n Adam", biri travesti di�eri transseks�el iki insan�n cinselliklerini ke�fi, farkl�l�klar�n� ya�ama �abalar� ve bu �abalar �n�nde duran engeller anlat�rken "Eksik Dilek" erkek bedeninde kad�n ruhuna sahip Buse ile kad�n bedeninde erkek ruhuna sahip Derya'n�n bir g�n�ne tan�kl�k ediyor. Eksik Dilek, �n�m�zdeki g�nlerde 21. Torino Uluslararas� Gey ve Lezbiyen Film Festivali'nde T�rkiye'yi temsil edecek.

Bulu�man�n ilk g�n�nde ayr�ca Kaos GL ve Karahaber Video-Eylem At�lyesi'nin ortakla�a haz�rlad��� "Devrim Beni Aramad�" adl� bir film de g�sterilecek. Y�netmenli�ini Oktay �nce'nin yapt��� film homofobi �zerine e�cinsel ya da heteroseks�el ki�iler ve kurulu�larla yap�lm�� r�portajlardan olu�uyor.

Aykut Atasay'�n bol �d�ll� ve tart��malara yol a�an filmi Travesti Ter�r� de bulu�man�n program�nda yer al�yor. Tek tarafl� yap�lan, dolay�s�yla ayr�mc�l��a ve s�m�r�ye m�sait haberlere kar�� bu haberleri t�keten okuyucu ya da izleyici de bir t�r fark�ndal�k ve ��phecilik duygusu yaratmay� ama�layan belgeselin g�sterimin ar�ndan y�netmenle s�yle�i de ger�ekle�ecek.

Bulu�man�n tek yabanc� filmi Uluslararas� Af �rg�t�'n�n katk�lar�yla g�sterilecek. Diana Volbeda'n�n y�netti�i �nsanl�k D��� (Less Than Human) adl� belgesel T�rkiye, Amerika, Ekvator ve Zimbabwe'de ya�ayan d�rt e�cinselin hayat� �zerinden e�cinsellerin ya�ad�klar� �iddeti etkileyici bir bi�imde anlat�yor. Chicago Lezbiyen ve Gey Film Festivali'nde g�sterildi�inde olumlu tepkiler alan bu belgesel T�rkiye'de ilk kez seyirciyle bulu�uyor.

Kaos GL, e�cinsel ve heteroseks�el b�t�n kat�l�mc�lar� Ekin Sanat Merkezi'nde yap�lacak etkinliklere bekliyor.