Ar�iv - 2006 - ../../2006

Antihomofobi 2006

1. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

17-21 May�s 2006 tarihlerini ajandan�za not al�n. Ankara, Kaos GL'nin evsahipli�inde d�zenlenecek olan Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� Bulu�ma'da homofobiyle y�zy�ze gelecek.

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� nedeniyle d�zenlenen etkinlikler Ekin K�lt�r Merkezi'nde ger�ekle�ecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 17-21 May�s 2006 tarihleri aras�nda Ankara'da ger�ekle�ecek. Ankara Ekin Sanat Merkezi'nde yap�lacak etkinliklere herkesi bekliyoruz.

Neden Homofobi Kar��t� Bulu�ma?

Hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kal�yoruz. Cinsel y�nelimimizden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�l�yoruz. Homofobiye kar�� duramad���m�zda, kayg�lar�m�z� ve �fkemizi i�imizde b�y�t�p kendimize ve kendimiz gibi olanlara y�neltiyoruz. Oysa bu, ihtiyac�m�z olan en son �ey olsa gerek!

Homofobi probleminin sadece gey-lezbiyenlerin de�il ayn� zamanda heteroseks�el kad�n ve erkeklerin de meselesi oldu�u ger�e�inin bilince ��kar�lmas�n� istiyoruz.

E�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerimizi payla�mak ve tart��mak istiyoruz.

Homofobinin k�resel bir mesele oldu�unu biliyoruz. Bu ger�ekten hareketle Ortado�u, Balkanlar, Avrupa ve D�nyan�n her b�lgesindeki geylerin ve lezbiyenlerin homofobiye kar�� m�cadele deneyimlerini ��renmek ve payla�mak istiyoruz.

Sorunlar�m�za ��z�m yollar� ar�yoruz. Buldu�umuz ��z�m yollar�n� payla�mak ve gerekti�inde birlikte m�dahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklar�n� yaratmak istiyoruz.

T�m bunlar� y�z y�ze ve birlikte yapmak istiyoruz.

Yeni insanlarla tan��mak, dertle�mek, sohbet etmek, kayg�lar�m�z� azaltmak, rahatlamak istiyoruz.

Ne su�, ne g�nah, ne hastal�k; ya�as�n e�cinsel a�k!